Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Thống Linh năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2093

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Có ba vật dẩn , A nhiểm điện dương , B và C không nhiểm điện . Làm thế nào để hai vật dẩn B,C nhiểm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau ? Giải thích ?

Câu 2: Định nghĩa suất điện động của nguồn điện , viết công thức tính suất điện động của nguồn điện (ghi rõ từng đại lượng trong công thức ) ?

Câu 3: Viết biểu thức thể hiện sự phụ thuộc của điện trở suất kim loại theo nhiệt độ (ghi rõ từng đại lượng trong công thức ) ? Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng ?

Câu 4: Một tụ điện có điện dung 24 nFđược tích điện đến hiệu điện thế 450 V . Tìm điện tích của tụ điện từ đó suy ra số electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ điện ?

Câu 5: Mắc nối tiếp hai bình điện phân : bình A đựng dung dịch CuSO4 và anôt làm bằng Cu, bình B đựng dung dịch AgNO3 và anôt bằng Ag . Sau 1h lượng Cu bám vào catôt của bình A là 0,64g .Tính khối lượng bạc bám vào catôt của bình B sau 1h ( Biết MCu = 64, nCu = 2 , MAg = 108 , nAg = 1)

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản  

Hai điện tích q1 = 6.10-8 C, q2 = -3.10-7C đặt cách nhau 3cm trong chân không .Tìm lực tương tác giữa chúng ? Vẽ hình ?

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản  

Cho hai điện tích q1= 12μC, q2= 4μC đặt cố định tại hai điểm A,B cách nhau 10cm trong chân không .Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB .                    

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện như hình vẽ E1 = E2, r1 = r2 = 0,5Ω,  R1 = 5Ω, R2 là đèn trên vỏ ghi (6V-6W), R3 = 3Ω, RA = 0.  Biết đèn sáng bình thường và điện trở đèn không thay đổi khi đèn sáng .                           

a) Tìm số chỉ các Ampe kế ?   

b) Tìm  ε1, ε2 và nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong thơi gian 2 phút?                          

                                           

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

Một electron bắt đầu xuất phát từ bản âm đến bản dương của tụ điện theo phương của đường sức điện , biết khoảng cách giữa hai bản tụ là 1 cm , hiệu điện thế giữa hai bản tụ 600 V. Tìm vận tốc của electron khi đập vào bản dương của tụ điên (Biết điện trường trong tụ điện là đều ; e = -1,6.10-19 C ; me = 9,1.10-31 kg)  

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai điện tích q1= 36μC, q2= 4μC đặt cố định tại hai điểm A,B cách nhau 10cm trong chân không .Xác định vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không. 

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ = = 9V , r1 = r2 = 0,5,  R1 = 6Ω , R2 là đèn trên vỏ ghi (6V-6W) , R3 = 3Ω.

 a. Tìm số chỉ các Ampe kế ? Đèn sáng như thế nào ?                           

 b. Đổi chổ bộ nguồn và R3 . Hãy so sánh độ sáng của đèn so với độ sáng ban đầu 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11