Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các đề thi online trong bài giảng: Nhật Bản - Tiết 2 - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế (tinh giản mục II. Bốn vùng kinh tế gắn với 4 đảo lớn).

Nhật Bản - Tiết 2 - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế (tinh giản mục II. Bốn vùng kinh tế gắn với 4 đảo lớn)

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com