Đề thi tốt nghiệp môn Địa lí 2014 - hệ GDTX

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2418

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu I. (2,0 điểm) 

Nêu những thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng nước ta đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Câu 2: Câu II. (3,0 điểm) 

1) Trình bày tình hình chăn nuôi lợn và gia cầm ở nước ta trong những năm gần đây.

2) Phân tích việc khai thác thế mạnh thuỷ điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 3: Câu III. (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1979 – 2009

Năm                   Dân số (triệu người)

1979                         52,5

1989                         64,4

1999                         76,6

2009                         86,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012 và     Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014)

1) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số giai đoạn 1979 - 2009.

2) Nhận xét sự thay đổi dân số trong giai đoạn trên.

Câu 4: Câu IV. (2,0 điểm) 

Dựa vào các trang bản đồ Hình thể, Hành chính của Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1) Nêu tên hai quần đảo xa bờ và hai huyện đảo ở nước ta.

2) Giải thích tại sao cần phải kiên quyết bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước ta trên Biển Đông. 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12