Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2008 trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 903

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho 4 chất: NaCl, H2O, MnO2, H2SO4 và những thiết bị cần thiết. Có bao nhiêu phương pháp điều chế Cl2.

Câu 2: Từ quặng apatit (thành phần chính là Ca3(PO4)2) và H2SO4 đặc. Khi điều chế supephotphat đơn và supephotphat kép có tất cả bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu 3: Cho biết độ tan của chất A trong nước ở 10oC là 15 gam còn ở 90oC là 50 gam. Hỏi khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa A ở 90oC xuống 10oC thì có bao nhiêu gam chất A thoát ra.

Câu 4: C3H4BrCl có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Câu 5: Từ tinh bột, các chất vô cơ cần thiết và các điều kiện có đủ, khi điều chế etyl axetat, PE, PVC, brombenzen có tất cả bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Một hợp chất hữu cơ B chứa C, H, O có công thức phân tử trung với công thức đơn giản nhất. Khi phân tích a gam B thấy tổng khối lượng cacbon và hiđro trong B là 0,92g. Để đốt cháy hoàn toàn a gam B cần dùng vừa đủ một lượng O2 điều chế được bằng cách nhiệt phân hoàn toàn 26,86g KMnO4. Toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng thêm 3,8g.

Câu 6: tính a và xác định CTPt của B

Câu 7: B có bao nhiêu công thức cấu tạo(biết B có chứa vòng benzen và tác dụng được với Na)

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch đựng trong các lọ dung dịch riêng biệt bị mất nhãn: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Cần dùng thêm tối thiểu bao nhiêu thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên?

Câu 9: C là dung dịch H2SO4 nồng độ xmol/l, D là dung dịch KOH nồng độ y mol/l. Trộn 200 ml dung dịch C với 300 ml dung dịch D, thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100ml dung dịch E cần dùng 40ml dung dịch H2SO4 1M. Mặt khác trộn 300ml dung dịch C với 200ml dung dịch D thu được 200ml dung dịch F. Xác định x, y biết 100ml dung dịch F phản ứng vừa dủ với 2,04 gam Al2O3

Câu 10: Thêm rất từ từ 300ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch Na2CO3 1M thu được dung dịch G và giải phóng V lít khí CO2 (đktc). Cho thêm nước vôi trong vào dung dịch G tới dư thu được m gam kết tủa trắng. Tìm m và V.

 

Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được khí SO2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 26,4 gam muối khan.

Câu 11: Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng

Câu 12: Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở trên tác dụng với 275ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch Y.  

Hỗn hợp Z chứa 3 axit cacboxylic: A là CnH2n+1COOH, B là CmH2m+1COOH và D là CaH2a-1COOH (với n, m, a: nguyên dương và m=n+1). Cho 74 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 101,5 gam hỗn hợp muối khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam Z thu được 11,2 lít CO2 (đktc)

Câu 13: Xác định công thức cấu tạo của A, B và D

Câu 14: Tính % khối lượng mỗi axit HCOOH; CH3COOH; C2H3COOH trong hỗn hợp Z lần lượt là?

Câu 15: Axit D có bao nhiêu tính chất hóa học

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Công Thuận 6 14 43% 1.62
2 nguyễn đức dũng 5 15 33% 19.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9