Đề thi vào lớp 10 môn Hóa năm 2009 trường THPT chuyên Quảng Nam

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 876

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành chất D, dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D. Khi cho chất rắn B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E tác dụng với nước thì thu được dung dịch D và khí không màu G. Khí G tác dụng lần lượt với các dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch nước Br2/CCl4 dư. Các chất A, B, C, D, E, F, G lần lượt là:

Câu 2: Cho A là oxit, B là muối, C và D là các kim loại. Hãy chọn chất thích hợp với A, B, C, D để hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a)     A + HCl → 2 muối + H2O

b)     B + NaOH → 2 muối + H2O

c)     C + muối → 1 muối

d)     D + muối → 2 muối

Câu 3: Cho 30,3 gam dung dịch ancol etylic trong nước tác dụng với natri dư thu đươc 8,4 lít khí ở đktc. Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic tinh khiết là 0,8 g/ml, của nước bằng 1 gam/ml.

Câu 4: Một hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. Cho 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam Br2 trong dung dịch. Hãy xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon; biết rằng trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%. Vậy 2 hiđrocacbon lần lượt là:

Câu 5: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thả độc hại sau: H2S, SO2, NO2, Cl2, F2, I2. Người ta sử dụng dung dịch nước vôi trong dư để loại bỏ các khí trên. Số chất khí bị loại bỏ bởi dung dịch nước vôi trong là:

Câu 6: Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân KNO3, phân NH4NO3 và phân (NH4)3PO4. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết mỗi mẫu phân trên và cho biết mẫu nào là phân bón đơn, mẫu nào là phân bón kép?

Câu 7: Người ta nấu xà phòng từ một loại chất béo có công thức (C15H31COO)3C3H5. Viết phương trình hóa học và tính lượng xà phòng Natri tạo thành từ 200kg chất béo có chứa 19,4% tạp chất không phản ứng, biết sự hao hụt trong sản xuất là 15%.

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam hợp chất hữu cơ mạch hở A cho toàn bộ sản phẩm cháy là (CO2 và H2O) vào bình dung dịch nước vôi trong dư. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình nước vôi trong tăng 2,48 gam, trong bình thu được 4 gam kết tủa.

a)     Viết các phản ứng xảy ra, tìm công thức phân tử A. Biết tỷ khối của A so với H2 bằng 30.

b)     X là axit hữu cơ và Y là este đều có cùng công thức phân tử với A. Viết phương trình hóa học khi cho X, Y lần lượt tác dụng với các chất sau đây( nếu có): NaOH, NaHCO3, H2O ( xúc tác axit, nhiệt độ).

Câu 8: Viết các phản ứng xảy ra, tìm công thức phân tử A. Biết tỷ khối của A so với H2 bằng 30.

Câu 9:   X là axit hữu cơ và Y là este đều có cùng công thức phân tử với A. Viết phương trình hóa học khi cho X, Y lần lượt tác dụng với các chất sau đây( nếu có): NaOH, NaHCO3, H2O ( xúc tác axit, nhiệt độ). Số phản ứng hóa học xảy ra là:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam bột Al vào dung dịch NaOH dư được khí A. Cho 1,896 gam KMnO4 tác dụng hết với axit HCl đặc dư, được khí B. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 có xúc tác, thu được khí C. Cho toàn bộ lượng các khí điều chế ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để cho hơi nước ngưng tụ hết và giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch E. Viết các phương trình hóa học và tính nồng độ C% của dung dịch E:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 9 10 90% 31.7
2 TK Đoàn 8 10 80% 35.83
3 Ôi Trời Ơi 6 10 60% 16.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9