Hóa học lớp 10 chương trình nâng cao - Trường THPT chuyên TN năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2109

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tổng số hạt trong phân tử MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng mol của X- lớn hơn khối lượng mol của M3+ là 8. Tổng số hạt (p, n, e) trong X¯ nhiều hơn trong M3+ là 16. Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử M và X ?

Câu 2: Trong tự nhiên Clo có hai đồng vị bền: 3717Clchiếm 25% tổng số nguyên tử, còn lại là 3517Cl. Tính thành phần % theo khối lượng của 3717Cl  trong HClO3 ? ( lấy H=1, O= 16)

Câu 3: Cho cấu hình của ion X3+ : 1s22s22p63s23p63d5 .  Xác định :

- Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn ?

Câu 4: a.Viết công thức electron và công thức cấu tạo của chất : HNO3 , H2SO4

b.Dựa vào thuyết lai hóa . Hãy mô tả sự tạo thành các liên kết trong phân tử C2H4, biết rằng góc liên kết HCH bằng 120o

Câu 5: Cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp cân bằng electron. Xác định vai trò của các chất tham gia phản ứng ?

1.KMnO4 + KI + H2SO4 → MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O

2.FeS2 + HNO3 →  Fe(NO3)3 + H2SO4 +  NO + H2O

Câu 6: Hòa tan 17,2 gam hỗn hợp Fe, Mg bằng V ml dung dịch HNO3 0,5M (dư) thu được hỗn hợp A gồm 2 khí NO và N2O có thể tích 4,48 lít ( đktc),và dung dịch X có chứa 2 muối và axit dư.  Biết tỉ khối của A so với hidro là 18,5 .

1. Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp trên ?

2. Để tác dụng hết với các chất có trong dung dịch X người ta phải dùng hết 2,3 lít dung dịch NaOH 0,5M. Tính thể tích dung dịch HNO3 ban đầu ( V ml ) ?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10