Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 9

Đề thi online Môn Toán lớp 9

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi online - Tính giá trị của biểu thức đại số một biến - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi online - Bất phương trình và hệ bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

Khóa luyện thi lớp 9 vào 10 chuyên năm 2020 - thầy Lưu Công Đông

1.

Đề thi online - Rút gọn biểu thức đại số - Có lời giải chi tiết

2.

Đề thi online - Tính giá trị của biểu thức đại số một biến - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi online - Tính giá trị của biểu thức đại số nhiều biến - Có lời giải chi tiết

4.

Đề thi online - Tìm điều kiện để biểu thức đại số thỏa mãn điều kiện cho trước - Có lời giải chi tiết

5.

Đề thi online - Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

6.

Đề thi online - Định lí Vi-et và một số bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

7.

Đề thi online - Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai - Có lời giải chi tiết

8.

Đề thi online - Phương trình vô tỷ - Có lời giải chi tiết

9.

Đề thi online - Phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

10.

Đề thi online - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Có lời giải chi tiết

11.

Đề thi online - Hệ phương trình đối xứng - Có lời giải chi tiết

12.

Đề thi online - Hệ phương trình không mẫu mực - Có lời giải chi tiết

13.

Đề thi online - Bất phương trình bậc nhất - Hệ bất phương trình bậc nhất - Có lời giải chi tiết

14.

Đề thi online - Bất phương trình và hệ bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Có lời giải chi tiết

15.

Đề thi online - Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất - Có lời giải chi tiết

16.

Đề thi online - Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình - Có lời giải chi tiết

17.

Đề thi online - Phép chia hết, phép chia có dư (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

18.

Đề thi online - Ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

19.

Đề thi online - Hợp số, số nguyên tố (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

20.

Đề thi online - Số chính phương (Các khái niệm cơ bản của số học) - Có lời giải chi tiết

21.

Đề thi online - Đồng dư thức (Đồng dư thức và ứng dụng) - Có lời giải chi tiết

22.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp sử dụng điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai - Có lời giải chi tiết

23.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp đánh giá - Có lời giải chi tiết

24.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp đưa về phương trình ước số - Có lời giải chi tiết

25.

Đề thi online - Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên: Phương pháp sử dụng nguyên lí xuống thang - Có lời giải chi tiết

26.

Thi online - Đẳng thức - Có lời giải chi tiết

27.

Đề thi online - Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất - Có lời giải chi tiết

28.

Đề thi online - Bất đẳng thức - Có lời giải chi tiết

29.

Đề thi online - Đa thức và các tính chất của đa thức - Có lời giải chi tiết

30.

Đề thi online - Một số nguyên lí Dirichlet vào giải toán - Có lời giải chi tiết

31.

Đề thi online - Các bài toán có nội dung tính toán - Có lời giải chi tiết

32.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Đẳng thức trong hình học - Có lời giải chi tiết

33.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Tính vuông góc, tính song song - Có lời giải chi tiết

34.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự thẳng hàng - Có lời giải chi tiết

35.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự đồng quy - Có lời giải chi tiết

36.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Sự đồng viên - Có lời giải chi tiết

37.

Đề thi online - Các bài toán chứng minh các tính chất hình học: Xác định yếu tố cố định - Có lời giải chi tiết

38.

Đề thi online - Bất đẳng thức và cực trị trong hình học - Có lời giải chi tiết

39.

Đề thi online - Bài toán quỹ tích và dựng hình - Có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com