Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 12

Đề thi online Môn Hóa lớp 12

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa năm 2021, Đề 1 (Có video chữa)

2.

Thi online: Tổng ôn điều kiện tồn tại trong dung dịch

3.

Thi online: Bài tập thủy phân este

4.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 203 (Có lời giải chi tiết)

5.

Thi online: Lý thuyết và bài tập nâng cao

6.

Bài 1. Este (SBT, tr3-5)

7.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 1

8.

Thi online: Lý thuyết chung về este - Đề 2

9.

Thi online bài tập phản ứng cộng đơn giản

10.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

11.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

12.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

13.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

14.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 204 (Có lời giải chi tiết)

16.

Bài tập khái niệm, đồng phân, danh pháp của este

17.

Bài tập phản ứng thủy phân este đặc biệt

18.

Bài tập tổng hợp: Este - Lipit (Mức độ vận dụng cao)

19.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 216 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2019 - Mã đề 217 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 201 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 202 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 203 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2017 - Mã đề 204 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 209 (Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 210 (Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 211 (Có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi chính thức THPT QG môn Hóa năm 2018 - Mã đề 214 (Có lời giải chi tiết)

29.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

30.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

31.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

32.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

33.

Bài kiểm tra giữa học kì I - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com