Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 4

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 4

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Unit 1 tiếng Anh 4 mới

2.

BTVN - Unit 12 tiếng Anh 4 mới

3.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 4 mới - Đề số 2

4.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 4 mới - Đề số 3

5.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 4 mới - Đề số 4

6.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 4 mới - Đề số 5

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 4 - Đề số 1

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 4 - Đề số 2

9.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 4 - Đề số 3

10.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 4 - Đề số 4

11.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 4 - Đề số 5

12.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 4 - Đề số 1

13.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 4 - Đề số 2

14.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 4 - Đề số 3

15.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 4 - Đề số 4

16.

Đề ôn tập giữa HKII tiếng Anh 4 - Đề số 5

17.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 4 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi HK 2 tiếng Anh 4 mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 4 mới - Đề số 2

20.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 4 mới - Đề số 3

21.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 4 mới - Đề số 4

22.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 4 mới - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Cô Hương - Khóa tiếng Anh lớp 4 chương trình mới - năm 2022

1. Unit 1. Nice to see you again

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2. I'm from Japan

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3. What day is it today?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4. When's your birthday?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Unit 5. Can you swim?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Review 1 (Units 1,2,3,4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 6. Where's your school?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 7. What do you like doing?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 9. What are they doing?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Unit 10. Where were you yesterday?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Review 2 (Units 6,7,8,9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

14. Ôn tập HK I tiếng Anh 4 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

15. Unit 11. What time is it?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

16. Unit 12. What does your father do?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

17. Unit 13. Would you like some milk?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

18. Unit 14. What does he look like?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

19. Unit 15. When's Children' Day?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

20. Review 3 (Units 11,12,13,14,15)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

21. Đề ôn tập giữa HKII - tiếng Anh 4

Số đề thi: 5 Đã phát hành

22. Unit 16. Let's go to the bookshop

Số đề thi: 1 Đã phát hành

23. Unit 17. How much is the T-shirt?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

24. Unit 18. What's your phone number?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

25. Unit 19. What animal do you want to see?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

26. Unit 20. What are you going to do this summer?

Số đề thi: 1 Đã phát hành

27. Review 4 (Units 16,17,18,19,20)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

28. Ôn tập HKII tiếng Anh 4 mới

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

[S3] - Khóa đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com