Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 4

Đề thi online Môn Toán lớp 4

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Phiếu BT - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Biểu thức có chứa một chữ (có lời giải chi tiết)

2.

Phiếu bài tập - Tìm số trung bình cộng (có lời giải chi tiết)

3.

Phiếu bài tập - Biểu đồ (có lời giải chi tiết)

4.

Phiếu bài tập - Phép cộng và phép trừ (có lời giải chi tiết)

5.

Phiếu bài tập – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (có lời giải chi tiết)

6.

Phiếu bài tập – Chia cho số có ba chữ số (có lời giải chi tiết)

7.

Phiếu bài tập – Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5 (có lời giải chi tiết)

8.

Phiếu bài tập – Phân số. Phân số với phép chia số tự nhiên (có lời giải chi tiết)

9.

Phiếu bài tập – Giới thiệu tỉ số (có lời giải chi tiết)

10.

Phiếu bài tập – Ôn tập về số tự nhiên – các phép tính với số tự nhiên (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK2 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi giữa HK1 - Toán 4 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 - Toán 4 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi HK1 Toán 4 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

25.

Phiếu BT - Ôn tập các số đến 100 000 (tiết 3)

26.

Phiếu BT - Luyện tập: Các số có sáu chữ số

27.

Đề ôn tập GHK1 - Môn Toán 4 - Đề số 1

28.

Đề ôn tập GHK1 - Môn Toán 4 - Đề số 2

29.

Đề ôn tập GHK1 - Môn Toán 4 - Đề số 3

30.

Đề ôn tập GHK1 - Môn Toán 4 - Đề số 4

31.

Đề ôn tập GHK1 - Môn Toán 4 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Toán 4 - Cô Đinh Thị Sao Mai - 2022

1. TUẦN 1

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. TUẦN 2

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. TUẦN 3

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. TUẦN 4

Số đề thi: 6 Đã phát hành

5. TUẦN 5

Số đề thi: 4 Đã phát hành

6. TUẦN 6

Số đề thi: 5 Đã phát hành

7. TUẦN 7

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. TUẦN 8

Số đề thi: 4 Đã phát hành

9. TUẦN 9

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. TUẦN 10

Số đề thi: 3 Đã phát hành

11. TUẦN 11

Số đề thi: 5 Đã phát hành

12. TUẦN 12

Số đề thi: 5 Đã phát hành

13. TUẦN 13

Số đề thi: 4 Đã phát hành

15. TUẦN 14

Số đề thi: 5 Đã phát hành

16. TUẦN 15

Số đề thi: 5 Đã phát hành

17. TUẦN 16

Số đề thi: 5 Đã phát hành

18. TUẦN 17

Số đề thi: 4

Sắp thi 03/11/2021

19. TUẦN 18

Số đề thi: 5

Sắp thi 09/11/2021

20. TUẦN 26

Số đề thi: 4

Sắp thi 13/11/2021

21. TUẦN 19

Số đề thi: 5

Sắp thi 14/11/2021

22. TUẦN 20

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/11/2021

23. TUẦN 21

Số đề thi: 5

Sắp thi 23/11/2021

24. TUẦN 22

Số đề thi: 5

Sắp thi 28/11/2021

25. TUẦN 23

Số đề thi: 5

Sắp thi 03/12/2021

26. TUẦN 24

Số đề thi: 5

Sắp thi 08/12/2021

27. TUẦN 25

Số đề thi: 5

Sắp thi 13/12/2021

28. TUẦN 27

Số đề thi: 5

Sắp thi 18/12/2021

29. TUẦN 28

Số đề thi: 5

Sắp thi 26/12/2021

30. TUẦN 29

Số đề thi: 5

Sắp thi 28/12/2021

31. TUẦN 30

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/01/2022

32. TUẦN 31

Số đề thi: 5

Sắp thi 12/01/2022

33. TUẦN 32

Số đề thi: 5

Sắp thi 17/01/2022

34. TUẦN 33

Số đề thi: 5

Sắp thi 22/01/2022

35. TUẦN 34

Số đề thi: 5

Sắp thi 26/01/2022

36. TUẦN 35

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/02/2022

Xem thêm

[S1+] - Toán 4 Nâng Cao theo chuyên đề - Cô Sao Mai

2. Các bài toán về dãy số.

Số đề thi: 5 Đã phát hành

4. Các bài toán về chia hết.

Số đề thi: 4 Đã phát hành

5. Các bài toán về phân số.

Số đề thi: 4 Đã phát hành

Sắp thi 27/11/2021

8. Hình học

Số đề thi: 3

Sắp thi 20/02/2022

[S3] - Đề thi học kì Toán 4 - Có lời giải chi tiết - năm 2022

2. Đề thi học kì II môn Toán lớp 4

Số đề thi: 24 Đã phát hành

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com