Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 11: Amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử C trong phân tử:

A. Leuxin (Leu)

B. Valin (Val)

C. Isoleuxin (Ile)

D. Lysin (Lys)

Câu 12: X là một ω-amino axit mạch thẳng. Cho 0,015 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 2,5125 gam muối. Cũng lượng X trên khi tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 2,295 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. H2N[CH2]5COOH

B. H2N[CH2]2CH(NH2)COOH

C. H2N[CH2]6COOH

D. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH

Câu 13: Glyxin H2NCH2COOH không tác dung với chất nào sau đây?

A. NaOH

B. HCl

C. Na2CO3

D. NH4Cl

Câu 14: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg – Pro – Pro – Gly – Phe – Ser – Pro – Phe – Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được số tripeptit có chứa phenylalanin (Phe) là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 15: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

A. H2N– CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH

B. H2N– CH2 – CO – NH – CH2 –  CO – NH – CH2 – COOH

C. H2N– CH(CH3)  – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH(CH3)  – COOH

D. H2N– CH2 – CO – NH – CH(CH3) – CO– NH – CH2 – COOH

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân thơm lên nhóm NH2

B. anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm

C. nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

D. anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn dư đôi electron tự do

Câu 17: Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 18: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Phân tử khối của amin đơn chức luôn là số lẻ.

B. Trong phân tử amin đơn chức, số nguyên tử H là số lẻ.

C. Các amin đều có tính bazơ.

D. Các amin đều có khả năng làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

A. 0,3

B. 0,2

C. 0,1

D. 0,4

Câu 20: Số amin chứa vòng benzen, bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com