Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân thơm lên nhóm NH2

B. anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm

C. nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

D. anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn dư đôi electron tự do

Câu 22: Cho 0,15 mol α- aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh A phản ứng vừa hết với 150ml dung dịch HCl 1M tạo 27,525gam muối. Mặt khác, cho 44,1 gam A tác dụng vơi một lượng NaOH dư tạo ra 57,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là

A. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

C. HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

D. H2N- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 23: Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 ( là muối của α-amino axit với HNO3 ) phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 0,2 M . Sau phản ứng cô cạn thu được m gam rắn Y. Giá trị của m là:

A. 2,14

B. 2,22

C. 1,13

D. 1,01

Câu 24: Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H10O2N2. A tác dụng với kiềm tạo thành NH3, mặt khác tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc 1. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,2 mol NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 11,1 g

B. 15,1 g

C. 23,5 g

D. 25,5 g

Câu 25: Hợp chất X và Y thuộc loại peptit. Tên của X và Y lần lượt là val-gly-val và ala-gly-val-ala. Cho m gam hỗn hợp gồm X và Y với tỷ số mol 3 : 1 tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, cô cạn thu được 23,745 gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,210

B. 17,025

C. 11,350

D. 18,315

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2.

B. CH2=CH-CH2-NH2.

C. CH3-CH2-NH-CH3

D. CH2=CH-NH-CH3.

Câu 27: Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m+11) gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35,28 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

A. 38,9 gam

B. 40,3 gam

C. 43,1 gam

D. 41,7 gam

Câu 28: Một amino axit X chỉ chứa một chức -NH2 và một chức -COOH. Cho m gam X tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 39,75 gam muối khan. Amino axit X là:

A. NH2CH2COOH

B. NH2C3H6COOH

C. NH2C4H8COOH

D. NH2C2H4COOH

Câu 29: Cho một hỗn hợp X chứa NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. X được trung hoà bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. X cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Số mol các chất NH3, C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng

A. 0,005 mol ; 0,02 mol và 0,005 mol.

B. 0,01 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

C. 0,01 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

D. 0,005 mol ; 0,005 mol và 0,02 mol.

Câu 30: T là một tetrapeptit cấu tạo từ amino axit X (trong phân tử X có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH no, mạch hở; hàm lượng Oxi trong X là 42,67%). Thủy phân m gam T thì thu được 28,35 gam tripeptit; 79,2 gam đipeptit và 101,25 gam X. Giá trị của m là:

A. 258,3.

B. 202,95.

C. 184,5.

D. 405,9.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com