Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 31: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 32: Phát biểu sau đây không đúng

A. Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit-CO-NH được gọi là đipeptit

B. các peptit đều là các chất rắn , nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước

C. Peptit mạch hở phân tử chứa hai gốc α-aminoaxit được gọi là đipeptit

D. Các peptit mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit được gọi là poipeptit

Câu 33: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm 3 α-aminoaxit: Glyxin, alanin và valin là

A. 4

B. 6

C. 12

D. 9

Câu 34: Công thức phân tử tổng quát  của các amino axit no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm chức amino và hai nhóm chức cacboxyl là

A. Cn+1H2n+3O4

B. CnH2n+3O4N

C. CnH2n-1O4N

D. CnH2n+1O4N

Câu 35: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl ?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 36: Cho công thức cấu tạo của chất X: HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2 và các phát biểu sau: (1). X là đipeptit tạo thành từ alanin và glyxin. (2). X có tên là alanylglyxin (Ala-Gly).

(3). X có phản ứng màu biure. (4). X làm quì tím ẩm hoá đỏ.

(5). Đun nóng X trong dung dịch HCl dư đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp hai α-aminoaxit.Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 37: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa 2 đơn vị amino axit.

B. Trong môi trường kiềm, các peptit đều có phản ứng màu biure (tao phức chất màu tím).

C. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

D. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức chất màu xanh thẫm.

Câu 38: Cho 2 công thức phân tử C4H10O và C4H11N, số đồng phân ancol bậc 2 và amin bậc 2 lần lượt là

A. 1 và 1.

B. 1 và 3.

C. 4 và 1

D. 4 và 8.

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở thu được 2 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val, 1 mol Tyr. Mặt khác, nếu thủy phân không hoàn toàn thì thu được sản phẩn có chứa Gly-Val, Val-Gly. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là.

A. 4

B. 8

C. 2

D. 6

Câu 40: Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quì tím là?

A. Gly, Ala, Glu

B. Gly, Glu, Lys

C. Gly, Val, Ala

D. Val , Lys, Ala

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com