Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 31: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần?

(1) C6H5NH2                                            

(2) C2H5NH2                        

(3) (C6H5)2NH                               

(4) (C2H5)2NH                                     

(5) NaOH                          

(6) NH3

A. 6>4>3>5>1>2

B. 5>4>2>6>1>3

C. 5>4>2>1>3>6

D. 1>3>5>4>2>6

Câu 32: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 100 ml

B. 150 ml

C. 200 ml

D. 250 ml

Câu 33: Cho 0,1 mol A (α−aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là chất nào dưới đây?

A. Glixin

B. Phenylalanin

C. Alanin

D. Valin

Câu 34: este X được điều chế từ một ancol Y và một amino axit Z. tỉ khối hơi của X so với H2 là 44,5. cho 17,8 gam X phản ứng hết với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch T. cô cạn dung dịch T thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

A. 19,4

B. 21,4

C. 24,2

D. 27

Câu 35: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là?

A. Vinyamoni fomat và amoni acrylat

B.     Amoni acrylat và axit 2-aminopropionic

C. Axit 2-aminopropionic và amoni acrylat

D. Axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic

Câu 36: Amin bậc một X có công thức CxHyN. Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam X thu được 1,68 lít khí N2 (đktc). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 37: Dung dịch các chất sau có cùng nồng độ mol/lít: glyxin (1), lysin (2) và axit oxalic (3). Giá trị pH của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là: 

A. (3), (1), (2).

B. (2), (3), (1). 

C. (1), (2), (3). 

D. (3), (2), (1). 

Câu 38: Tên gọi của hợp chất có công thức H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH là 

A. alanin

B. glyxin

C. axit glutamic

D. lysin

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam alanin. Phần trăm về khối lượng của gốc alanin trong X là: 

A. 37,6%

B. 28,4%

C. 30,6%

D. 31,2%

Câu 40: Số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra từ một dung dịch gồm: H2NCH2CH2COOH,

CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2COOH là 

A. 3

B. 2

C. 9

D. 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com