`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 41: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala; 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 81,54

B. 90,6

C. 111,74

D. 66,44

Câu 42: Công thức phân tử tổng quát  của các amino axit no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm chức amino và hai nhóm chức cacboxyl là

A. Cn+1H2n+3O4

B. CnH2n+3O4N

C. CnH2n-1O4N

D. CnH2n+1O4N

Câu 43: Amino axit X có phân tử khối bằng 89. Tên của X là

A. lysin

B. glyxin

C. alanin

D. valin

Câu 44: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C4H11N là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 45: Đi peptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là

A. Alanylglixyl1

B. Alanulglixin

C. Glyxylalanin

D. Glyxylalanayl

Câu 46: Cho X là một amino axit. Đun nóng 100ml dung dịch X 0,2M với 80ml dung dịch  NaOH 0,25M thi thấy vừa đủ và tạo thành 2,5 gam muối khan. Mặt khác để phản ửng với 200 gam dung dịch X 20,6% phải dùng vừa hết 400ml dung dịch HCl 1M. số đồng phân cáu tạo có thể có của X là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 47: Cho công thức cấu tạo của chất X: HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2 và các phát biểu sau: (1). X là đipeptit tạo thành từ alanin và glyxin. (2). X có tên là alanylglyxin (Ala-Gly).

(3). X có phản ứng màu biure. (4). X làm quì tím ẩm hoá đỏ.

(5). Đun nóng X trong dung dịch HCl dư đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp hai α-aminoaxit.Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 48: Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi glyxin và alanin. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,36% và 19,44%. Thủy phân hoàn 0,1 mol hỗn hợp X bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là

A. 2:3.

B. 7:3.

C. 3:2.

D. 3:7.

Câu 49: Hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin. Biết:- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 1M.- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lit dung dịch NaOH 2M.Phần trăm khối lượng của axit glutamic trong X là

A. 66,81%.

B. 35,08%.

C. 50,17%.

D. 33,48%.

Câu 50: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa 2 đơn vị amino axit.

B. Trong môi trường kiềm, các peptit đều có phản ứng màu biure (tao phức chất màu tím).

C. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

D. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức chất màu xanh thẫm.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com