Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 41: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

A. 17,98%

B. 15,73%

C. 15,05%

D. 18,67%

Câu 42: Số tripeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp các \alpha-amino axit: glyxin, alanin, phenylalanin và valin mà mỗi phân tử đều chứa 3 gốc amino axit khác nhau là

A. 6

B. 18

C. 24

D. 12

Câu 43:

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được 15 gam muối, số đồng phân cấu tạo của X là

A. 4

B. 8

C. 5

D. 7

Câu 44:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. CH3NH2 dễ tan trong nước

B. CH3NH2 tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa đỏ nâu.

C. Dung dịch CH3NH2 làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

D. Khí CH3NH2 phản ứng với khí HCl tạo thành khói trắng dạng sương mù.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc a-amino axit.

B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân

C. Trong phâri tử đipeptit mạch hờ có hai liên kết peptit.

D. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

Câu 46: Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơ là 23,73%. Số đồng phân cấu tạo của X là 

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 47: Số amin ứng với công thức phân tử C4H11N mà khi cho vào dung dịch HNO2 không có khí bay ra là 

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 48: Cho 2,67 gam một amino axit X (chứa 1 nhóm axit) vào 100 ml HCl 0,2M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 200 ml KOH 0,25M. Công thức của X là 

A. H2N C2H4COOH     

B. (H2N)CHCOOH 

C. H2N C5H10COOH

D. (H2N)C4H7COOH 

Câu 49: Cho H2SO4 trung hoà 6,84 gam một Amin đơn chức X thu được 12,72 gam muối. Công thức của Amin X là:

A. C2H5NH2

B. C3H7NH2

C. C3H5NH2

D. CH3NH2

Câu 50: X là một a-aminoaxit chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 8,9 gam X tác dụng với HCl dư thu được 12,55 gam muối. Công thức cấu tạo của A là:

A. H2NCH2CH2COOH

B. CH3CH2CH(NH2)COOH

C. CH3CH(NH2)COOH

D. CH3CH(NH2)CH2COOH

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com