Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 1: Dãy sắp xếp các chất (C6H5)2NH (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), CH3NH2 (4), (CH3)2NH (5), C2H5NH2 (6) theo thứ tự tăng dần tính bazơ từ trái sang phải là:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (6) < (5)

B. (3) < (2) < (1) < (4) < (5) < (6)

C. (6) < (5) < (4) < (3) < (2) < (1)

D.  (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6)

Câu 2: Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Sau khi làm thí nghiệm xong về anilin, trước khi tráng bằng nước nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch NH3

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaCl

Câu 4: Hiện tượng nào dưới đây không đúng?

A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng

B. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.

C. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu tím xanh.

D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi PVC cháy.

Câu 5: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

A. H2N-CH2-COOH,  H2N-CH2-CH2-COOH

B. H2N-CH2-COOH,  H2N-CH(CH3)-COOH

C. H3N+-CH2-COOHCl-,  H3N+-CH2-CH2-COOHCl-

D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+ - CH(CH3)-COOHCl-

Câu 6: Cho 2 amin mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C3H9N, C4H11N . Có tổng số đồng phân amin bậc một là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 7: Có các dd riêng biệt sau: C6H5NH3Cl, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COONa, C2H5-NH2, ClH3N-CH2-COOH, CH3COONa. Số lượng các dd có pH >7 là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 8: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.

B. 5 amin.

C. 6 amin.

D. 7 amin.

Câu 9: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng benzen), đơn chức, bậc nhất?

A. CnH2n - 7NH2 (n ≥ 6)

B. CnH2n+1NH2 (n ≥ 6)

C. C6H5NHCnH2n+1 (n ≥ 1)

D. CnH2n - 3NHCnH2n - 4 (n ≥ 3)

Câu 10: Amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử C trong phân tử:

A. Leuxin (Leu)

B. Valin (Val)

C. Isoleuxin (Ile)

D. Lysin (Lys)

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com