Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin, Amino Axit và Protein

Chuyên đề này bao gồm các bài giảng về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, cấu trúc, tính chất của sự chuyển hóa protein trong cơ thể, khái niệm về

Bài tập luyện

Câu 1: Cho 0,76 gam hỗn hợp gồm amin đơn chức, đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 0,5M thì thu được 2,02 gam hỗn hợp muối khan. Phần trăm theo số mol của hỗn hợp 2 amin trên lần lượt là

A. 45% và 55%

B. 33,34% và 66,66%

C. 23,4% và 76,6%

D. 50 % và 50 %.

Câu 2: Dãy sắp xếp các chất (C6H5)2NH (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), CH3NH2 (4), (CH3)2NH (5), C2H5NH2 (6) theo thứ tự tăng dần tính bazơ từ trái sang phải là:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (6) < (5)

B. (3) < (2) < (1) < (4) < (5) < (6)

C. (6) < (5) < (4) < (3) < (2) < (1)

D.  (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6)

Câu 3: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng với đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử X là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Cho dãy các chất : C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Sau khi làm thí nghiệm xong về anilin, trước khi tráng bằng nước nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch NH3

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaCl

Câu 6: Cho X là hợp chất hữu cơ. Khử X bằng hiđro nguyên tử mới sinh thì thu được chất hữu cơ Y. Y là hợp chất chứa một nhóm chức, có tính bazơ, có tỉ khối so với hiđro bằng 29,5. Công thức phân tử có thể có của X là:

A. C6H5NO2

B. CH3NO2

C. C2H5NO2

D. C3H7NO2

Câu 7: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 10,8 gam

B. 9,4 gam

C. 8,2 gam

D. 9,6 gam

Câu 8: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch A. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch B. Cô cạn B được 20,625 gam chất rắn khan. Tên X là:

A. Axit α-aminosuccinic.

B. Alanin.

C. Tyrosin

D. Valin

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng hết với các chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,1

B. 16,1

C. 17,1

D. 18,1

Câu 10: Hiện tượng nào dưới đây không đúng?

A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng

B. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.

C. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu tím xanh.

D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi PVC cháy.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com