Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Bài tập luyện

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol andehit metacrylic và 0,3 mol khí hidro. Nung nóng hỗn hợp  X một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm các ancol, các andehit và hidro. Tỷ khối hơi của Y so với He = 95/12. Hiệu suất phản ứng cộng hidro của andehit metacrylic là?

A. 100%  

B. 80%

C. 70%

D. 65%

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng:

CH3CH=O (+HCN) -> A (+ H3O+, to) -> B (+ H2SO4 , to) -> D (xt, to, p) -> E

D có tên là

A. axit metacrylic

B. axit acrylic

C. anđehit acrylic

D. axit axetic

Câu 33: Xét các chất: đimetylete (1), ancol etylic (2),ancol metylic (3), axit axetic (4),

Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là:

A. 4, 2, 3, 1

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 3,  2,  4

D. 1, 2, 3, 4

Câu 34: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO

D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH

Câu 35: X là hỗn hợp 2 andehit đơn chức, mạch hở. 0,04 mol X có khối lượng 1,98g tham gia phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. m gam X kết hợp vừa đủ với 0,35gam H2. Tính m?

A. 4,95  

B. 5,94  

C. 6,93  

D. 9,9

Câu 36: Cho 1,5 gam một andehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 21,6 gam bạc kim loại. CTCT của andehit là?

A. OHC-CHO

B. CH2=CH-CHO

C. HCHO

D. CH3-CH2-CHO

Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng :  C2H2   → X     →    Y  →     CH3COOH

Trong các chất sau  CH2=CH-OOCCH3 , C2H4, C2H5OH, CO2  , CH3CHO, C6H6 Số chất phù hợp với X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ A và một este B (B hơn A một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,2 mol CO2. Vậy khi cho 0,2 mol X tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì khối lượng bạc thu được là

A. 21,6 gam

B. 43,2 gam

C. 16,2 gam

D. 32,4 gam

Câu 39: Trung hoà 5,4 gam X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH và C6H5COOH cần dùng Vml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,94 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của V là

A. 700 ml

B. 900 ml

C. 669,6 ml

D. 350 ml

Câu 40: Oxi hóa 53,2 gam một hỗn hợp rượu đơn chức và andehit đơn chức thì thu được axit hữu cơ duy nhất H=100%. Cho lượng axit này phản ứng vừa đủ với mg dung dịch NaOH 2% và Na2CO3 13,25%, thì thu được một muối axit hữu cơ nồng độ 21,87%. Xác định công thức phân tử của andehit.

A. HCHO

B. CH3CHO

C. CH3CH2CHO

D. CH3CH2CH2CHO

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com