Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Bài tập luyện

Câu 1: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của hai muối natri lần lượt là

A. CH3COONa và C2H5COONa.

B. C3H7COONa và C4H9COONa.

C. C4H9COONa và C5H11COONa.

D. C2H5COONa và C3H7COONa.

Câu 2: Hỗn hợp M gồm C2H2 và hai anđehit X­1, X2 đồng đẳng kế tiếp (MX1< MX2). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,3 mol O2, thu được 0,25 mol CO2 và 0,225 mol H2O. Công thức của X1 là

A. OHC-CHO.  

B. CH3-CHO

C. HCHO.      

D. CH2=CH-CHO.

Câu 3: Hỗn hợp M gồm xeton no, đơn chức, mạch hở X và anđehit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh). Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu được 0,8 mol Ag. Đốt cháy hoàn toàn m gam M trên, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng của bình tăng 30,5 gam. Khối lượng của Y có trong m gam hỗn hợp M là

A. 11,6 gam.

B.  23,2 gam.  

C. 28,8 gam. 

D. 14,4 gam.

Câu 4: Cho các chất sau đây :

(1) C2H5OH;     

(2)  C2H5Cl ;            

(3)  C2H2 ;            

(4) CH2  =  CH2   ;          

(5) CH3 – CH3 ;

(6)  CH3 - COOCH= CHCl:          

(7) CH2= CHCl    ; 

(8) CH2OH-CH2OH  ;   

(9) CH3-CHCl2   

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được  CH3CHO?           

A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; ( 7) ; ( 8) ; (9 ) 

B. (1) ; (3) ;  (4) ; (5) ;  (6) ; (8)

C. (1); (3) ; (4); (7) ; (8) ; ( 9)

D. (2) ; (3) ; (4) ; (5) ;  (6 ) ; (9)

Câu 5: Trong công nghiệp, để sản xuất glixerol người ta đi theo sơ đồ nào?

A. Propan → propyl clorua → propanol → glixerol

B. Propen → anlyl clorua → 1,3-điclo - 2-hidroxyl propan → glixerol

C. Propen → 1,2 điclopropan → 1,2,3-triclopropan → glixerol

D. Propan → 1,2,3-triclopropan → glixerol

Câu 6: Chỉ từ C2H2 để điều chế được CH3COOC2H5 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 7: Hiđro hoá hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X chứa hai anđehit đơn chức, hở (trong mỗi phân tử chứa không quá 2 liên kết p) cần vừa đủ 0,4 mol H2 và thu được hai ancol no Y. Đốt cháy hoàn toàn Y và sục sản phẩm cháy vào 163,6 gam dung dịch NaOH 40%, sau phản ứng nồng độ của NaOH còn lại là 12,72%. Tên gọi của hai anđehit là:

A. Anđehit axetic và anđehit metacrylic

B. Anđehit axetic và anđehit acrylic

C. Anđehit fomic và anđehit acrylic

D. Anđehit fomic và anđehit metacrylic

Câu 8: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là:

A. 1,44.

B. 1,62.

C. 3,60.

D. 1,80.

Câu 9: Hỗn hợp X gồm (andehit no đơn chức, mạch hở và H2) tỉ khối hơi so với He bằng 3,5. Dẫn X qua bột Ni,to tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm Y có tỉ khối so với H2 bằng 9,8. Công thức của Andehit là:

A. CH3CHO

B. HCHO

C. C2H5CHO

D. C3H7CHO

Câu 10: Hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic X, Y có cùng số nguyên tử cacbon (Y nhiều hơn X một nhóm chức). Chia hỗn hợp axit thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với K, sinh ra 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 6,72 lít khí CO2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Y có trong hỗn hợp là  

A. CH2(COOH)2 và 42,86% 

B. CH2(COOH)2 và 66,67%  

C. HOOC-COOH và 66,67%

D. HOOC-COOH và 42,86% 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com