Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Bài tập luyện

Câu 1: X la hợp chất hữu cơ chỉ chứa C,H,O .X có tham gia phản ứng tráng gương theo sơ đồ :X  + AgNO3  + NH3  + H2O -> Chỉ tạo ra sản phẩm vô cơ .Số công thức của X thỏa mãn sơ đồ trên là :

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 2: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

A. CH3COOH, C2H2, C2H4.     

B. C2H5OH, C2H4, C2H2.

C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.       

D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH

Câu 3: Cho các chất sau: phenol, glixerol, glucozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ, benzanđehit, anđêhit acrylic, axit axetic, propanal, axit fomic, xenlulozơ, etyl fomat, axetilen, vinylaxetilen. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. 8 chất.

B. 9 chất.

C. 7 chất

D. 6 chất

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.

(2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Etanal ít tan trong nước.

(4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.

Những phát biểu không đúng là:

A. (1), (2). 

B. (1), (3). 

C. (1), (2), (3). 

D. (3), (4).

Câu 5: Cho sơ đồ: X → Y → C2H5OH

Với X,Y là những hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C, H hoặc có cả C, H,O với số nguyên tử C ≤ 2; X, Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng:

X+O2 \overset{xt,t^{0}}{\rightarrow}axit cacboxylic Y1

X+H2 \overset{xt,t^{0}}{\rightarrow}ancol Y2

Y1 + Y2 \rightleftharpoonsY3 + H2O

Biết Y3 có CTPT C6H12O2. Tên gọi của X là:

A. Andehit acrylic

B. Andehit propionic

C. Andehit metacrylic

D. Andehit axetic

Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:

CH3CH=O (+HCN) -> A (+ H3O+, to) -> B (+ H2SO4 , to) -> D (xt, to, p) -> E

D có tên là

A. axit metacrylic

B. axit acrylic

C. anđehit acrylic

D. axit axetic

Câu 8: Xét các chất: đimetylete (1), ancol etylic (2),ancol metylic (3), axit axetic (4),

Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là:

A. 4, 2, 3, 1

B. 2, 3, 4, 1

C. 1, 3,  2,  4

D. 1, 2, 3, 4

Câu 9: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO

D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng :  C2H2   → X     →    Y  →     CH3COOH

Trong các chất sau  CH2=CH-OOCCH3 , C2H4, C2H5OH, CO2  , CH3CHO, C6H6 Số chất phù hợp với X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com