Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Bài tập luyện

Câu 11: Cho các số thực không âm x,y,z thoả mãn xz  + yz  + 1  = xy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = \frac{2x}{x^{2}+1} + \frac{2y}{y^{2}+1} + \frac{z^{2}-1}{z^{2}+1}

A. \frac{5}{2}

B.\frac{3}{2}

C. \frac{3}{2}

D. -\frac{5}{2}

Câu 12: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: 2x + 4y + 7z = 2xyz. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y + z. 

A. minf(x;y) =  -4

B. minf(x;y) = - \frac{15}{2}

C. minf(x;y) =  \frac{15}{2}

D. minf(x;y) =  4

Câu 13: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 5( a + b + c) - 2 ab .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a  + b + c +  48 (\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a}+10} + \frac{1}{\sqrt[3]{b+c}})

A. minP = 56

B. minP = 58

C. minP = 59

D. minP = 57

Câu 14: Xét các số thực a,b,c thỏa mãn a + b + c = 0; a +1 > 0; b +1 > 0; 2c +1 > 0 .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = \frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{2c+1}

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 15: Cho a, b, c là 3 cạnh của 1 tam giác có chu vi bằng 3.Tìm giá trị nhỏ nhất của

P = \frac{(a+b-c)^{3}}{3c} + \frac{(b+c-a)^{3}}{3a} + \frac{(c+a-b)^{3}}{3b}

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 16: Cho các số thực dương a, b, c : ab+bc+ca =3.  Chứng minh rằng: \frac{1}{1+a^{2}(b+c)}+\frac{1}{1+b^{2}(c+a)}+\frac{1}{1+c^{2}(a+b)}

A. Click để xem đáp án.

Câu 17: Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng:

\frac{1}{a^{4}(b+1)(c+1))}+\frac{1}{b^{4}(c+1)(a+1)}+\frac{1}{c^{4}(a+1)(b+1)}\geq \frac{3}{4}

A. Click để xem đáp án.

Câu 18: Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho log2 (x+y)= 3+log2 x+log2 y.  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P= \frac{\sqrt{3^{2x}+3^{-2y}}}{3^{x+1}+3^{-y}}

A. -10

B. \frac{1}{\sqrt{10}}

C. - \frac{1}{\sqrt{10}}

D. 10

Câu 19: Cho x,y là các số  thực  và thoả mãn x,y >1 .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P=\frac{(x^{3}+y^{3})-(x^{2}+y^{2})}{(x-1)(y-1)}

A. minP =-5

B. minP =8

C. minP =-8

D. minP =5

Câu 20: Cho ba số thực  x, y, z ∈ [1; 3]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

P =   \frac{36x}{yz} + \frac{2y}{zx} + \frac{z}{xy}

A. Min P = 7

B. Min P = 3

C. Min P = 1

D. Min P = 4

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com