Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Bài tập luyện

Câu 41: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a2 + b+ c2 = 5(a + b + c) - 2ab.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q = a + b + c + 48(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a+10}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b+c}}).

A. 34

B. 58

C. 60

D. 40

Câu 42: Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn log2x + log8y3 + log32z5 = 0 (*)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức: 

F = \frac{\sqrt{1+x^{3}+y^{3}}}{xy} + \frac{\sqrt{1+y^{3}+z^{3}}}{yz} + \frac{\sqrt{1+z^{3}+x^{3}}}{zx}

A. 2√3

B. √3

C. 3√3

D. 3

Câu 43: Cho các số thực dương x, y. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = \frac{x^{2}(x+7y)+y^{2}(y+7x)}{\sqrt{x^{4}y^{2}+x^{2}y^{4}}}

A. Min y = 5√2

B. Min y = 8√2

C. Min y = 7√2

D. Min y = 6√2

Câu 44: Cho số thực a. Chứng minh rằng:

\sqrt{2a^{2}-2a+1} + \sqrt{2a^{2}-(\sqrt{3}-1)a+1} + \sqrt{2a^{2}+(\sqrt{3}+1)a+1} ≥ 3

A. Click để xem đáp án

Câu 45: Cho 3 số thực  thỏa mãn a3 + 8b3 + 27c3 - 18abc - 1 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P  = a2 + 4b2 + 9c2 .

A. Min P = 3

B. Min P = 2 

C. Min P = 1 

D. Min P = 4

Câu 46: Cho x, y là hai số dương thỏa mãn x + y  ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

P = \sqrt{4x^{2}+\frac{1}{x^{2}}} + \sqrt{4y^{2}+\frac{1}{y^{2}}} - (\frac{x}{x^{2}+1} + \frac{y}{y^{2}+1}).

A.  min P = √5 + \frac{4}{5}

B.  min P = √5 - \frac{4}{5}

C.  min P = 2√5 + \frac{4}{5}

D.  min P = 2√5 - \frac{4}{5}

Câu 47: Cho a, b, x, y là 4 số thực dương thỏa mãn  a5 + b5 = 2 và x, y ≤ 4. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = \frac{x^2 + 2y^2 + 24}{xy(a^2 + b^2)} .

A.\dpi{80} \frac{4}{8}

B. \dpi{80} \frac{4}{9}

C.\dpi{80} \frac{9}{4}

D. \dpi{80} \frac{9}{4}

Câu 48: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = |log_{x^{2}+1} (4 - x2 ) + log_{4-x^{2}} (x+ 1)|

A. Min y = 2

B. Min y = 3

C. Min y = 4

D. Min y = 5

Câu 49: Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn x + y + z = 3 √3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} + \frac{1}{yz}.

A. minP = \frac{1}{9}

B. minP = - \frac{1}{9}

C. minP = - \frac{10}{9}

D. minP = \frac{10}{9}

Câu 50: Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện  a + b + c = 3. Chứng minh rằng: \frace_a\left( {a + c - 2b} \right)e_ab + 1 + \frace_b\left( {b + a - 2c} \right)e_bc + 1 + \frace_c\left( {c + b - 2a} \right)e_ca + 1  ≥ 0 

A. Click vào đáp án để xem 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com