Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Amanda has improved a lot this term.

Câu hỏi số 2:

They have collected the tests and checked the answers.

Câu hỏi số 3:

Machines have taken the place of the people who used to do this kind of work

Câu hỏi số 4:

I didn’t take sides during their disagreement because I liked both of them

Câu hỏi số 5:

Nothing you do will change anything

Câu hỏi số 6:

Mr Carter is very interested in our plan. I spoke to him on the phone last night

Câu hỏi số 7:

“Why don't you reply to the offer of the company right now?" said Anne to her husband.

Câu hỏi số 8:

He said, “Happy Christmas”.

Câu hỏi số 9:

You must never take your helmet off while you are riding a motorcycle.

Câu hỏi số 10:

Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more

Bài 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best way to make the sentence from the cues.

Câu hỏi số 1:

How/ ungrateful/ you/ not/ greet/ former/ teacher/ meet/ him.

Câu hỏi số 2:

If / he/ come/ station/ earlier/ not miss/ train.

Câu hỏi số 3:

The/ book/ boring/ I/ it/ reading/ so/ stopped/ that/ was/.

Câu hỏi số 4:

be sure/ good seat/ your tickets / should/ bought/ advance.

Câu hỏi số 5:

fact/ her son/ out/ danger/ bring/ her/ some relief.

Bài 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closet in meaning to each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Be he rich or poor, she will marry him.

Câu hỏi số 2:

No sooner had they found her number than they called her.

Câu hỏi số 3:

I find myself at a loss to understand Harold’s behavior.

Câu hỏi số 4:

She would eat nothing but small pieces of bread and butter.

Câu hỏi số 5:

He delayed writing the book until he had done a lot of research.

Bài 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best way to make the sentence from the cues.

Câu hỏi số 1:

be/ it/ time/ you/ have/ your television/ fix?

Câu hỏi số 2:

suppose/ you/ be/ situation/ what/ do?

Câu hỏi số 3:

corner/ street/ old man/ stand.

Câu hỏi số 4:

ill/ director/ deputy/ instead of/ speech/ give.

Câu hỏi số 5:

pass/ she/ church/ work/ way/ everyday/ walk.

Bài 5:

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one:

Câu hỏi số 1:

It is a pity you didn't tell us about this.       

Câu hỏi số 2:

I've never gone to the car wash before.     

Câu hỏi số 3:

After he had finished the report, he submitted it to the director.         

Câu hỏi số 4:

Jean could not help weeping when she heard the bad news.       

Câu hỏi số 5:

The best solution was thought of by the monitor.        

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com