Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại câu, các loại mệnh đề trong Tiếng Anh

Với chuyên đề luyện Các loại câu trong Tiếng Anh, các bạn sẽ đuợc tìm hiểu về các loại câu, các loại mệnh đề… thường được sử dụng trong Tiếng Anh.

Bài 6:

Choose the sentence among A, B, C or D that has the same meaning as the original one

Câu 1: We started working here three years ago.

A. We worked here for three years.

B. We have no longer worked here for three years.

C. We have worked here for three years.

D. We will work here in three years.

Câu 2: “ John left here an hour ago,” said Jane.

A. Jane told me that John had left there an hour before.

B. Jane said John left  here an hour before.

C. Jane told John to have left there an hour before.

D. Jane told me that John to leave there an hour before.

Câu 3: No one has opened this box for a hundred years .

A. This box hasn’t been opened for a hundred years.

B. This box has been opened for a hundred years.

C. This box has belonged to nobody for a long time.

D. Someone opened this box a hundred years ago.

Bài 7:

Choose the correct sentence that has been completed from the given word cues:

Câu 1: It/ take/ long time/ learn/ play/ musical instrument/ well.

A. It takes a long time to learn playing a musical instrument well.

B. It takes long time to learn to play musical instruments well.

C. It take a long time to learn to play a musical instruments well.

D. It takes a long time to learn to play a musical instrument well.

Câu 2: I / be you / take / job

A. If I am you, I’ll take the job.     

B. If I were you, I’d take the job.

C. If I were you, I’ll take the job.                        

D. If I weren’t you, I didn’t take the job.

Câu 8: “Daisy had a careful look at the picture on the wall.” Means…………………….

A. Daisy looked at the picture on the wall carefully.

B. Daisy took a care look at the picture on the wall .

C. Daisy looked  carefully at the picture on the wall.

D. Daisy looked carefully on the picture at the wall.

Câu 9: I don’t watch  TV   as often as my sister does

A. My sister  watches TV more than I do.

B. My sister  often watches TV more than I do.

C. My sister   watches TV more  often than I do.

D. My sister  watches TV more than I  often  do.

Câu 10: Choose the correct answer

you /  mind  /    close    /     the door /?

A. Would you mind me to close  the door ? 

B. Do you mind to close the door ?

C. Would you mind if I close the door ?   

D. Would you mind closing the  door?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com