Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các loại hợp chất vô cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 11:

X và Y là các dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V1 lít X trộn với V2 lít Y được  2 lít dung dịch Z (cho rằng sự pha trộn không làm thay đổi thể tích của dung dịch).

Câu hỏi số 1:

Tính nồng độ mol của dung dịch Z biết rằng V1 lít X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 35,785 gam kết tủa. V2 lít Y phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,3 M.

Câu hỏi: 43484

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ mol của các dung dịch X và Y, biết rằng nếu cho 0,1 lít X phản ứng hết với Fe thì  lượng hidro thoát ra nhiều hơn so với 0,1 lít Y phản ứng hết với Fe là 448 ml (đktc).  

Câu hỏi: 43485

Bài 12:

Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800ml dung dịch A gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M.

Câu hỏi số 1:

Với điều kiện nào của a thì không còn kết tủa trong dung dịch.

Câu hỏi: 42827

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất.

Câu hỏi: 42828

Câu hỏi số 3:

Tính giá trị của a để khối lượng kết tủa thu được là 10 gam.

Câu hỏi: 42829

Câu hỏi số 4:

Tính khối lượng kết tủa thu được khi giá trị của a là 0,6.

Câu hỏi: 42830

Câu hỏi số 13:

Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam bột Al vào dung dịch NaOH dư được khí A. Cho 1,896 gam KMNO4 tác dụng hết với axit HCl đặc dư, được khí B. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 có xúc tác, thu được khí C. Cho toàn bộ lượng các khí điều chế ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để cho hơi nước ngưng tụ hết và giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch E. Viết các phương trình phản ứng và tính nồng độ C% của dung dịch E.

Câu hỏi: 42817

Bài 14:

Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl a M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lít H2 ở đktc và dung dịch A. Cho dung dịch A vào 500ml dung dịch AlCl3 0,5M, phản ứng xong thu được 7,8 gam kết tủa và dung dịch B.

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 41902

Câu hỏi số 2:

Tính m?

Câu hỏi: 41903

Câu hỏi số 3:

Tính a?

Câu hỏi: 41904

Câu hỏi số 4:

Cho 4,48 lit CO2 ở đktc từ từ vào dung  dịch B. Tính khối lượng kết tủa thu được (nếu có)

Câu hỏi: 41905

Bài 15:

A là hỗn hợp gồm M2CO3; MHCO3;MCl (M là kim loại hóa trị I trong hợp chất).  Cho 43,71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05 g/ml) lấy dư thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

-    Phần 1: phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch KOH 0,8M. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan

-    Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng

Câu hỏi số 1:

Xác định tên kim loại M?

Câu hỏi: 41490

Câu hỏi số 2:

Xác định % khối lượng mỗi chất trong A?

Câu hỏi: 41491

Câu hỏi số 3:

Tìm m?

Câu hỏi: 41492

Câu hỏi số 4:

Tính V?

Câu hỏi: 41493

Bài 16:

Chia 800ml dung dịch hỗn hợp A gồm FeCl3 0,1M và HCl 0,075M thành hai phần (A1 và A2) bằng nhau.

- Cho từ từ dung dịch NaOH 0,75M vào A1 cho đến khi vừa kết tủa hết lượng sắt (III) có trong A1 thì thấy dùng hết V (ml) và thu được dung dịch B.

- Cho m gam kim loại Mg vào A2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,344 gam chất rắn D và 336 ml khí H2 (ở đktc). 

Câu hỏi số 1:

Tính V (ml) 

Câu hỏi: 40529

Câu hỏi số 2:

Tính nồng độ mol của dung dịch B.

Câu hỏi: 40530

Câu hỏi số 3:

Tính m gam.

Câu hỏi: 40531

Bài 17:

Cho x gam một muối halogen của một kim loại kiềm tác dụng với 250 ml dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối M duy nhất.

Câu hỏi số 1:

Tính CM của dung dịch H2SO4 ban đầu?

Câu hỏi: 40514

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức phân tử của muối halogen?

Câu hỏi: 40515

Câu hỏi số 3:

Tính x?

Câu hỏi: 40516

Bài 18:

Cho 37,95 gam hỗn hợp X ( gồm MgCO3 và RCO3) vào cốc chưa 125 gam dung dịch H2SO4 a% (loãng). Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Y; chất rắn Z và 2,8 lít (ở đktc) khí CO2.

Cô cạn dung dịch Y được 6 gam muối khan, còn nung chất rắn Z tới khối lượng không đổi chỉ thu được 30,95 gam chất rắn T và V lít ( ở 5460C; 2,0 atm) khí CO2

Câu hỏi số 1:

Tính a %

Câu hỏi: 40508

Câu hỏi số 2:

Tính khối lượng (gam) chất rắn Z 

Câu hỏi: 40509

Câu hỏi số 3:

Tính V( lít)?

Câu hỏi: 40510

Câu hỏi số 4:

Xác định kim loại R, biết trong X số mol của RCO3 gấp 1,5 lần số mol MgCO3.

Câu hỏi: 40511

Câu hỏi số 19:

Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 0,3 M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4 M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1? V2?. Biết rằng 0,6 lít dung dịch A hòa tan vừa đủ 0,54 gam Al và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi: 40457

Câu hỏi số 20:

Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là a %. Tính giá trị của a.

Câu hỏi: 39714

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com