Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 11: Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

A. Thuỷ phân tinh bột và xenlulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được C6 H12O6.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước

C. Đều phản ứng với HNO3đặc có H2SO4 đặc xúc tác thu được (C6H7O11N3)n

D. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol n(CO2): n(H2O) = 6 : 5

Câu 12: Thực hiện phản ứng thủy phân a mol saccarozơ trong môi trường axit ( hiệu suất thủy phân là h) sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với AgNO3/NH3 thu được b mol Ag. Mối liên hệ giữa hiệu suất h với a và b là:

A. b = 2ah

B. b = 4ah

C. b = ah

D. b = 0,5ah

Câu 13: So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 14: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở

A. Phản ứng tráng bạc

B. phản ứng lên men thành rượu

C. phản ứng với CH3OH có xúc tác HCl

D. Hòa tan Cu(OH)2 thành dd màu xanh

Câu 15: Cho các phát biểu sau 

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozo và fructozo

(b) Trong môi trường axit, glucozo và fructozo có thể chuyển hóa lẫn nhau

(c) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng với AgNO3 trong NH3

(d) Trong dd gluctozo và fructozo đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd mà xanh lam

(e) Trong dd fructozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

(g) Trong dd glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh ( dạng α và β )

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 16: Gluxit (cacbonhiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. xenlulozơ

B. Tinh bột

C. saccarozơ

D. mantozơ

Câu 17: Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía ?

A. Phèn chua

B. Khí sunfurơ.

C. Vôi tôi.

D. Khí cacbonic

Câu 18: Cho các gluxit: mantozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Có bao nhiêu chất làm nhạt màu dung dịch nước brom và có phản ứng tráng bạc ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 19: Trong các chất sau: dung dịch NaOH, C2H5OH, et xăng, dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2. Số chất hoà tan xenlulozơ là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 20: Cho một số tính chất: có vị ngọt (1); tan trong nước (2); tham gia phản ứng tráng bạc (3); hòa tanCu(OH)2 ở nhiệt độ thường (4); làm mất màu dung dịch brom (5); bị thủy phân trong dung dịch axit đunnóng (6); Các tính chất của fructozơ là

A. (1); (2); (3); (4).

B. (1); (3); (5); (6).

C. (2); (3);(4); (5).

D. (1); (2);(4); (6).

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com