Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 21: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm OH-, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là?

A. Xenlulozo

B. Mantozo

C. fructozo

D. Saccarozo

Câu 22: Tinh bột và xenlulozo khác nhau ở đặc điểm hoặc phản ứng nào dưới đây?

A. Độ tan trong nước

B. Phản  ứng thủy phân

C. Thành phần phân tử

D. Cấu trúc mạch phân tử

Câu 23:  Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Glucozo và fructozo đều có nhóm chức –CHO trong phân tử

B. Glucozo và fructozo  đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

C. Glucozo và fructozo là 2 dạng thù hình của cùng một chất

D. Glucozo và fructozo đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

Câu 24:  Cho một số tính chất: Có cấu trúc polime dạng mạch phân nhánh (1); tan trong nước (2); tạo với dung dich I2 màu xanh (3); tạo dung dịch keo khi đun nóng (4); phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6); các tính chất của tinh bột là:

A. 1,3,4,6 

B. 3,4,5,6         

C. 1,2,3,4 

D. 1,3,4,5

Câu 25: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

(1)  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.

(2)  Glucozơ, mantozơ, Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 /OH - và đều bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.

(3)  Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(4)  Phân tử tinh bột được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.

(5)  Thuỷ phân saccarozơ trong môi trường axit thu được fructozơ và glucozơ.

(6)  Glucozơ được dùng làm thuốc, dùng để tráng ruột phích, tráng gương.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 26: Cho một số tính chất sau:

(1) cấu trúc mạch không phân nhánh;

(2) tan trong nước;

(3) phản ứng với Cu(OH)2;

(4) bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng, nóng;

(5) tham gia phản ứng tráng bạc;

(6) tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2;

(7) phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc).

Các tính chất của xenlulozơ là 

A. (3), (6), (7)

B. (1), (4), (6), (7)

C. (2), (3), (5), (6). 

D. (1), (6), (7)

Câu 27: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở ?

A. Phản ứng tráng bạc.

B. Hoà tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh

C. Phản ứng lên men thành rượu.

D. Phản ứng với CH3OH có xúc tác HCl

Câu 28: Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

A. đều phản ứng với H2 có xúc tác Ni nung nóng cùng thu được một ancol đa chức.

B. đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo Ag.

C. đều bị thuỷ phân trong dung dịch axit.

D. đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Câu 29: Cố một số nhận xét về cacbohidrat như sau:

(1) saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozo, fluctozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau

(4) Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc anpha - glucozo

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo

Số nhận xét đúng là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 30: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozo bằng phản ứng tráng gương.

B. Saccarozơ và mantoza là đồng phân của nhau

C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

D. Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit và đều dễ kéo thành sợi.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com