Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 31: Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 32: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

A. [C6H5O2(OH)3]n

B. [C6H8O2(OH)3]n

C. [C6H7O2(OH)3]n

D. [C6H7O3(OH)2]n

Câu 33: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. ancol

B. xeton

C. amin

D. anđehit

Câu 34: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:

A. glucozơ, sobitol

B. glucozơ, saccarozơ

C. glucozơ, etanol

D. glucozơ, fructozơ

Câu 35: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 21,60

B. 2,16

C. 4,32

D. 43,20

Câu 36: Một phân tử saccarozơ có

A. một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ

B. một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ

C. hai gốc α-glucozơ

D. một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ

Câu 37: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 54%

B. 40%

C. 80%

D. 60%

Câu 38: Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit. Phát biểu đúng là

A. (1) và (2)

B. (3) và (4)

C. (2) và (4)

D. (1) và (3)

Câu 39: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan

B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic

D. Thực hiện phản ứng tráng bạc

Câu 40: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic

B. glucozơ và fructozơ

C. glucozơ

D. fructozơ

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com