Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có phản ứng thủy phân. 

B. Fructozơ là monosaccarit có phản ứng tráng gương. 

C. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có khả năng hòa tan Cu(OH)2

D. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit có thể phản ứng với AgNO3/ NH3

Câu 42:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 6.  

C. 4. 

D. 3.

Câu 43: Để phân biệt glucozơ và fructozơ người ta có thể dùng thuốc thử là

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. Na

C. dung dịch Br2

D. Cu(OH)2/OH-

Câu 44: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

    X \xrightarrow[]{+Cu(OH)_{2}/OH^{-}} dung dịch xanh lam \overset{t^{o}}{\rightarrow} kết tủa đỏ gạch

Trong các chất: Glucozơ; fructozơ; mantozơ; saccarozơ; tinh bột; anđehit axetic; glixerol thì số chất (X) thỏa mãn sơ đồ trên là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 45: Quy trình sản xuất đường mía gồm các giai đoạn sau: (1) ép mía, (2) tẩy màu nước mía bằng SO2, (3) thêm vôi sữa vào nước mía để loại tạp chất, (4) thổi CO2 để tách CaCO3, (5) cô đặc để kết tinh đường. Thứ tự đúng của các công đoạn lần lượt là

A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5)

B. (1) → (3) → (2) → (4) → (5)

C. (1) → (3) → (4) → (2) → (5)

D. (1) → (5) → (3) → (4) → (2)

Câu 46: Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. saccarozơ

B. tinh bột

C. mantozơ

D. xenlulozơ

Câu 47: Chọn phát biểu sai

A. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit

B. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

C. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O

D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 48: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:                                                                  

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.                   

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.        

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.                                                                                                   (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.                                                         

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag . 

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau

B. Trong phân tử amilozơ tồn tại cả liên kết  α-1,4-glicozit và  α-1,6-glicozit

C. Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau

D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ cùng thu được một monosaccarit

Câu 50: Đồng phân của saccarozơ là

A. fructozơ

B. mantozơ

C. xenlulozơ

D. glucozơ

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com