Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với (CH3CO)2O thì thu được sản phẩm gồm 6,60 gam CH3COOH và 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần % về khối lượng của xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp X là:

Câu hỏi số 62:

Cho 8,55 gam saccarozơ ( C12H22O11 ) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp X ( ở đktc ) gồm CO2 và SO2. Giá trị của V là

Câu hỏi số 63:

Đun nóng 51,3 gam một gluxit X trong dung dịch axit đến phản ứng hoàn toàn, lấy sản phẩm thu được đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam kết tủa. X có phản ứng với dung dịch brom và Cu(OH)2/OH-, to. Tên gọi của X là:

Câu hỏi số 64:

Thủy phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt  80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 65:

Thủy phân 68.4 gam saccarozo với hiệu suất 60%. Dung dịch sau phản ứng chia thành 2 phần bằng nhau. Phần I tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được x mol Ag. Phần II  làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa y mol brom. Giá trị của x và y lần lượt là:

Câu hỏi số 66:

Từ tinh bột người ta có thể thu được ancol etylic bằng quá trình hai giai đoạn với hiệu xuất  của mỗi giai đoạn đạt 75%. Vậy từ 27 kg tinh bột loại có chứa 20% tạp chất người ta có thể thu được V lít ancol 25 °. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

Câu hỏi số 67:

Tính khối lượng tinh bột cần dùng để điểu chế được 2 lít ancol anđehit 460 (khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml). Biết hiệu suất của quá trình đạt 80%

Câu hỏi số 68:

Cho 50ml dung dịch X chứa 3,51 gam hỗn hợp saccarozơ và glucozơ phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 2,16 gam Ag. Đun nóng 100ml dung dịch X với 100ml dung dịch H2SO4 0,05M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của glucozơ có trong dung dịch Y là

Câu hỏi số 69:

Đun nóng dung dịch chứa 18 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ với lượng dư Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tới khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa Cu2O. Giá trị của m

Câu hỏi số 70:

Đun nóng 34,2 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được 37,8 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com