Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 11: Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phânlớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit.

C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion.

D. Đơn chất Y tác dụng với N,O2 ở nhiệt độ thường.

Câu 12: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Cl có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Số phân tử MgCl2 tối đa có thể tạo thành là?

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 13: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 168O; 178O; 188O còn nito có 2 đồng vị bền 147N và 157N. Số  lương phân tử NO2 tạo thành từ các đồng vị trên là (biết NO2 có cấu tạo đối xứng)

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 14:

Tổng số hạt trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MXa. Trong phân tử hợp chất tổng số proton của các nguyên tử bằng 77. Công thức phân tử của MXa là :

A. FeCl3

B. AlCl3

C. FeCl2

D. CrCl3

Câu 15: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng:

A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB

B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA

C. X ở chu kì 3, nhóm VA

D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 16:  Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị 6529Cu và 6329Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Biết MCl =35,5. Thành phần % về khối lượng của 6329Cu trong CuCl2

A. 12,64%

B. 26,77%   

C. 27,00%

D. 34,18%

Câu 17: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí với hidro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

A. 27,27% 

B. 40,00% 

C. 60,00% 

D. 50,00%

Câu 18: Tổng số electron trên phân lớp p (ở trạng thái cơ bản) của hai nguyên tử nguyên tố X và Y là 15. X ở chu kì 3, nhóm VIA. Khi X tác dụng với Y tạo ra hợp chất Z. Nhận định đúng là 

A. X có độ âm điện lớn hơn Y.

B. Hợp chất với hiđro của Y có tính axit mạnh

C. Trong Z có 6 cặp electron chung

D. Các oxit, hiđroxit của X đều có tính axit mạnh

Câu 19: Nguyên tử nguyên tố X tạo ra anion X . Trong X có: tổng số hạt mang điện là 35, số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 15. Số khối của X là: 

A. 47

B. 37

C. 54

D. 35

Câu 20: A là hợp chất được tạo ra từ 3 ion có cùng cấu hình electron là  1s^{2}2s^{2}2p^{6} .  Hợp chất A là thành phần chính của quặng nào sau đây?

A. photphorit

B. đolomit

C. xiđerit

D. criolit

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com