Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 11: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 12: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

A. X2Y, liên kết ion

B.  XY2, liên kết cộng hóa trị có cực

C. XY, liên kết cộng hóa trị có cực 

D. XY, liên kết ion

Câu 13: Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

A. _{9}^{19}\textrm{X},_{10}^{20}\textrm{Y}

B. _{14}^{28}\textrm{X},_{14}^{29}\textrm{Y}

C. _{6}^{14}\textrm{X},_{7}^{14}\textrm{Y}

D. _{18}^{10}\textrm{X},_{19}^{10}\textrm{Y}

Câu 14: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

A. ns2

B. ns2np1

C. ns1

D. ns2np2

Câu 15: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm

B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng

D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm

Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: \dpi{100} _{13}^{26}\textrm{X}\dpi{100} _{26}^{55}\textrm{Y}\dpi{100} _{12}^{26}\textrm{Z} ?

A. X và Z có cùng số khối

B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học

C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học

D. X và Y có cùng số nơtron

Câu 17: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca, Ba

B. Na, K, Ca, Be

C. Li, Na, K, Mg

D. Li, Na, K, Rb

Câu 18: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là

A. X2Y3

B. X2Y5

C. X3Y2

D. X5Y2

Câu 19: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là

A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2

B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3

C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3

D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p

C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com