Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 21: Ion X3+  có cấu hình electron là [Ar]3d3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

A. Ô 22 chu kỳ 4 nhóm IIIA.

B. Ô 23 chu ky 3 nhóm IIIA.

C. Ô 24 chu kỳ 4 nhóm VI B

D. Ô 25 chu kỳ 4 nhóm VA

Câu 22: Hai phân tử nào sau đây đều có dạng lai hoá sp?

A. H2O và NH3

B. C2H2 và BF3

C. BeH2 và BeCl2

D. C2H2 và CH4.  

Câu 23:

Ion M3+ có cấu hình e của khí hiếm Ne. Vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. chu kỳ 2, nhóm VA

B. chu kỳ 3, nhóm IVA.

C. chu kỳ 3, nhóm IIIA

D. chu kỳ 2, nhóm VIIIA

Câu 24: Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Cấu hình electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p5

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p63s1

Câu 25: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp e ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự của lớp e). Có các nhận xét sau về R:

(1) Trong oxit cao nhất R chiền 25,33% về khối lượng;

(2) Dung dịch FeR3 có khả năng làm mất màu dd KMnO4/H2SO4, to;

(3) Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử;

(4) Dung dịch NaR không t/d được với dd AgNO3 tạo kết tủa.

Số nhận xét đúng là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 26: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là 

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 27: Cho các nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Bán kính của các nguyên tử tương ứng tăng dần theo chiều tăng của số hiệu Z. 

B. Các hợp chất tạo bởi X với T và Y với T đều là hợp chất ion. 

C. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở trạng thái cơ bản đều có 1 electron độc thân. 

D. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính. 

Câu 28: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 26, chu kì 3, nhóm IIIB

B. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB

C. Ô 11, chu kì 3, nhóm IA

D. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 29: Nguyên tố X ở chu kì 2, trong hợp chất khí với H có dạng XH2. Phát biểu nào sau đây về X là không đúng: 

A. X có 2 e độc thân 

B. X có điện hóa trị trong hợp chất với Na là 2-

C. Hợp chất XH2 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực 

D. X có số oxi hóa cao nhất là +6 

Câu 30: Cho nguyên tử các nguyên tố M(Z = 11); X(Z = 17); Y(Z = 9) và R(Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

A. M<X<Y<R

B. Y<M<X<R.

C. M<X<R<Y

D. R<M<X<Y

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com