Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 21:

Có nguyên tử các nguyên tố: X(Z=17), Y (Z=19), R (Z=9), T (Z=20) và các kết luận sau:

(1) Bán kính nguyên tử: R<X<T<Y.

(2) Độ âm điện: R<X<Y<T.

(3) Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất    ion.

(4) Hợp chất tạo bởi R và T là hợp chất cộng hóa trị.

(5) Tính kim loại: R<X<T<Y

(6) Tính chất hóa học cơ bản X giống R.

Số kết luận đúng là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 22: Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%. Nguyên tố R là 

A. P

B. S

C. N

D. Cl

Câu 23: X. Y là hai nguyên tố thuộc thuộc cùng một phân nhóm và 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần

hoàn. Biết  Zx   + Zy   = 32. Số proton trong nguyên tử nguyên tố X, Y lần lượt là :

A. 7 và 25

B. 8 và 24

C. 12 và 20

D. 15 và 17

Câu 24: Hai nguyên tử M và X có  tổng số  hạt cơ bản proton, nơtron, electron là 142. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện trong M nhiều hơn trong X là 12. Ở trạng thái cơ bản số e độc thân của nguyên tử  X và ion M3+ lần lượt là

A. 2 và 3

B. 0 và 4

C. 0 và 5

D. 2 và 4

Câu 25: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R+ là

A. 19

B. 38

C. 37

D. 18

Câu 26: Nguyên tử R có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là np2n +1  thì 

1. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O7

2. Nguyên tử R có 1e độc thân

3. Khi cho dung dịch HR tác dụng với dung dịch AgNO3 loãng thì thu được kết tủa

4. Độ âm điện của R lớn hơn độ âm điện của oxi 

Các phát biểu đúng là       

A. 1, 2

B. 3,4

C. 1,4

D. 2,4

Câu 27: Cho các nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Bán kính của các nguyên tử tương ứng tăng dần theo chiều tăng của số hiệu Z. 

B. Các hợp chất tạo bởi X với T và Y với T đều là hợp chất ion. 

C. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở trạng thái cơ bản đều có 1 electron độc thân. 

D. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính. 

Câu 28: Nguyên tố X ở chu kì 2, trong hợp chất khí với H có dạng XH2. Phát biểu nào sau đây về X là không đúng: 

A. X có 2 e độc thân 

B. X có điện hóa trị trong hợp chất với Na là 2-

C. Hợp chất XH2 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực 

D. X có số oxi hóa cao nhất là +6 

Câu 29: Cho số hiệu các nguyên tử Na; S; Ar ; Ca lần lượt là 11; 16; 18; 20. Bán kính các hạt vi mô Na^{+}(r_{1});S^{2-}(r_{2});Ar(r_{3})Ca^{2+}(r_{4}). Thứ tự nào sau đây là đúng 

A. r1 < r2 < r3 < r4

B. r1 < r4 < r3 < r2

C. r4< r1 < r3 < r,

D. r1 < r3 < r4 < r2

Câu 30: Cation M3+ có tổng số các hạt cơ bản là 37 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 9 hạt. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là :

A. Chu kì 4 nhom IIA

B. Chu kì 3 nhóm IIA

C. Chu kì 3 nhóm IIIA

D. Chu kì 4 nhóm IA

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com