Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 31: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA

B. X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA

C. X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA

D. X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA

Câu 32: Ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 33: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

B. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron

C. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA

D. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Câu 34: Có 2 nguyên tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo bởi X và Y có công thức và kiểu liên kết là

A. X2Y, liên kết ion

B.  XY2, liên kết cộng hóa trị có cực

C. XY, liên kết cộng hóa trị có cực 

D. XY, liên kết ion

Câu 35: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:

A. XO3 và XH2

B. X2O5 và XH3 

C. XO2 và XH4

D.  X2O7 và XH

Câu 36: Nguyên tử của nguyên tố X có 7 electron trong các phân tử lớp s, nguyên tử của nguyên tố Y có 10 electron trong các phân lớp p, nguyên tử của nguyên tố Z có 5 electron trong các phân lớp d. Ba nguyên X, Y, Z lần lượt là

A. Na, O và Cr

B. phương án khác

C. K, S và Cr

D. K, S và Mn

Câu 37: Cho các nguyên tố: M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. Y < M < X < R

B. M < X < Y < R

C. M < X < R < Y

D. R < M < X < Y

Câu 38: Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

A. _{9}^{19}\textrm{X},_{10}^{20}\textrm{Y}

B. _{14}^{28}\textrm{X},_{14}^{29}\textrm{Y}

C. _{6}^{14}\textrm{X},_{7}^{14}\textrm{Y}

D. _{18}^{10}\textrm{X},_{19}^{10}\textrm{Y}

Câu 39: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

A. ns2

B. ns2np1

C. ns1

D. ns2np2

Câu 40: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

A. Al

B. Ca

C. Cr

D. Na

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com