Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 31: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 60. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

A. Chu kỳ 3 nhóm IIIA

B. Chu kỳ 2 nhóm IB

C. Chu kỳ 4 nhóm VIA

D. Chu kỳ 4 nhóm IIA

Câu 32: Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa oxit cao nhất của nguyên tố R so với hợp chất khí với hiđro của nó là 5,5 : 2. Khối lượng mol nguyên tử của R là

A. 24

B. 16

C. 12

D. 28

Câu 33: Trong tự nhiện, clo có hai đồng vị là _{}^{35}\textrm{Cl}_{}^{37}\textrm{Cl} với % số lượng đồng vị tương ứng 75% và 25%. Thành phần % về khối lượng đồng vị _{}^{37}\textrm{Cl}  có trong phân tử KClO4 là:

A. 6,25%

B. 6,32%

C. 6,41%

D. 6,68%

Câu 34: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các lớp p là 11. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. Hợp chất của X, Y có dạng:

A. X2Y

B. XY2

C. X2Y3

D. X3Y2

Câu 35: Một nguyên tố R có 2 đồng vị có tỉ số nguyên tử là \frac{27}{23}. Hạt nhân của R có 35 hạt proton. Đồng vị thứ nhất có 44 hạt nơtron, đồng vị thứ hai có số khối nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là

A. 81

B. 80,5

C. 79,92

D. 80,08

Câu 36: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

A. [Ar]3d64s1

B. [Ar]3d64s2

C. [Ar]3d54s1

D. [Ar]3d34s2

Câu 37: Hợp chất ion T được tạo từ hai ion nguyên tử M2+ và X-. Tổng số hạt p ,n ,e  trong phân tử X là 92 trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 28, hai ion M2+ và X-   chứa số electron bằng nhau. Công thức của T là

A. MgF2

B. CaCl2

C. MgCl2

D. CuCl2

Câu 38: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số phân tử cấu tạo là 52 trong đó số hạt không mang điện bằng \frac{9}{17} số hạt mang điện. Nguyên tố X là

A. Ar

B. S

C. Cl

D. Ne

Câu 39: Nguyên tố R tạo với hiđro hợp chất khí công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng. Vậy R là

A. P

B. C

C. N

D. S

Câu 40: Trong tự nhiên Cu có hai loại đồng vị là _{}^{63}\textrm{Cu}_{}^{65}\textrm{Cu}. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Hỏi đồng vị _{}^{63}\textrm{Cu} chiếm bao nhiêu % về khối lượng trong tinh thể CuSO4.5H2O (Biết O = 16; H = 1; S = 32)?

A. 18,59%

B. 73%

C. 27%

D. 18,43%

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com