Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Cho nguyên tử các nguyên tố M(Z = 11); X(Z = 17); Y(Z = 9) và R(Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

Câu hỏi số 32:

Oxi trong tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: _{8}^{16}\textrm{O} chiếm 99,757%; _{8}^{17}\textrm{O} chiếm 0,039%;  _{8}^{18}\textrm{O} chiếm 0,204%.Khi hỗn hợp oxi có 1 nguyên tử _{8}^{18}\textrm{O} thì có bao nhiêu nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O} ?

Câu hỏi số 33:

Phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi số 34:

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:

Câu hỏi số 35:

Ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron, là 80, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Trong bẳng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố M thuộc

Câu hỏi số 36:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82 , số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Tổng số electron trong ion X3+ và X2O3 lần lượt là

Câu hỏi số 37:

Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

Câu hỏi số 38:

Nguyên tử của nguyên tố X có 7 electron trong các phân tử lớp s, nguyên tử của nguyên tố Y có 10 electron trong các phân lớp p, nguyên tử của nguyên tố Z có 5 electron trong các phân lớp d. Ba nguyên X, Y, Z lần lượt là

Câu hỏi số 39:

Cho các nguyên tố: M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

Câu hỏi số 40:

Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com