Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 31: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Câu 32: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (_{13}^{27}\textrm{Al}) lần lượt là

A. 13 và 14

B. 13 và 15

C. 12 và 14

D. 13 và 13

Câu 33: Hạt vi mô nào sau đây có số electron độc thân là lớn nhất?                                         

A. N(Z= 7)   

B. Fe(Z=26)  

C. P(Z=15)

D.   S2-(Z=16)  

Câu 34: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s.

A. 2

B. 12

C. 9

D. 1

Câu 35: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p53s2

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p43s1

Câu 36: X là nguyên tố được hình thành trong phản ứng: _{17}^{37}\textrm{Cl} + _{1}^{1}\textrm{H}   →   _{2}^{2}\textrm{He}  + X.

Phát biểu sai là:

A. X tạo hợp chất khí với hiđro H2X và tạo được oxit cao nhất với oxi là: XO3

B. X thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử trong các phản ứng hóa học, tính phi kim của X mạnh hơn photpho nhưng yếu hơn oxi    

C. X ở ô thứ 16, chu kì 3, phân nhóm chính nhóm VI

D. Dung dịch H2XO4 khi đặc, nóng chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Câu 37: Ở trạng thái cơ bản, tiểu phân nào sau đây có thể có số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn 8?

A. Ion âm (hay anion)      

B. Nguyên tử

C. Ion dương (hay cation)    

D. Ion dương, ion âm, nguyên tử.

Câu 38:  Ion X3+ có phân lớp ngoài cùng là 3d2. X thuộc nhóm.

A. VA

B. VIIA

C. VB

D. VIIB

Câu 39: Tất cả các nguyên tố được cấu tạo từ hạt cơ bản nào?

A. Proton, nơtron, electron             

B.    Nơtron, electron      

C.  Electron, proton          

D.   Electron, proton

Câu 40: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

A. Lớp M

B. Lớp N

C. Lớp L

D. Lớp K

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com