Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 41: X. Y là hai nguyên tố thuộc thuộc cùng một phân nhóm và 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần

hoàn. Biết  Zx   + Zy   = 32. Số proton trong nguyên tử nguyên tố X, Y lần lượt là :

A. 7 và 25

B. 8 và 24

C. 12 và 20

D. 15 và 17

Câu 42: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 80, trong đó tỉ số hạt electron so với hạt nơtron là 4:5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIB

B. chu kì 4, nhóm VIA

C. chu kì 4, nhóm IIA

D. chu kì 4, nhóm IIB

Câu 43: Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Cấu hình electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p5

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p63s1

Câu 44: Nguyên tử của nguyên tố X tạo được oxit cao nhất là R2O5. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất với Hiđro là 82,353%. Nguyên tố R là:

A. P

B. N

C. S

D. Cl

Câu 45: Hai nguyên tử M và X có  tổng số  hạt cơ bản proton, nơtron, electron là 142. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện trong M nhiều hơn trong X là 12. Ở trạng thái cơ bản số e độc thân của nguyên tử  X và ion M3+ lần lượt là

A. 2 và 3

B. 0 và 4

C. 0 và 5

D. 2 và 4

Câu 46: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R+ là

A. 19

B. 38

C. 37

D. 18

Câu 47: Nguyên tử R có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là np2n +1  thì 

1. Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O7

2. Nguyên tử R có 1e độc thân

3. Khi cho dung dịch HR tác dụng với dung dịch AgNO3 loãng thì thu được kết tủa

4. Độ âm điện của R lớn hơn độ âm điện của oxi 

Các phát biểu đúng là       

A. 1, 2

B. 3,4

C. 1,4

D. 2,4

Câu 48: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp e ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự của lớp e). Có các nhận xét sau về R:

(1) Trong oxit cao nhất R chiền 25,33% về khối lượng;

(2) Dung dịch FeR3 có khả năng làm mất màu dd KMnO4/H2SO4, to;

(3) Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử;

(4) Dung dịch NaR không t/d được với dd AgNO3 tạo kết tủa.

Số nhận xét đúng là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 49: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là 

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 50: Cho các nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Bán kính của các nguyên tử tương ứng tăng dần theo chiều tăng của số hiệu Z. 

B. Các hợp chất tạo bởi X với T và Y với T đều là hợp chất ion. 

C. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở trạng thái cơ bản đều có 1 electron độc thân. 

D. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com