Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 41: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

A. IIA

B. VIB

C. VIIIB

D. IA

Câu 42: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

A. Mg

B. Al

C. Na

D. Fe

Câu 43: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K

B. K, Mg, Si, N

C. K, Mg, N, Si

D. Mg, K, Si, N

Câu 44: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIA

B. chu kì 4, nhóm IIA

C. chu kì 3, nhóm VIB

D. chu kì 4, nhóm VIIIB

Câu 45: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A. Z, Y, X

B. X, Y, Z

C. Y, Z, X

D. Z, X, Y

Câu 46: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm

B. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng

D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm

Câu 47: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: \dpi{100} _{13}^{26}\textrm{X}\dpi{100} _{26}^{55}\textrm{Y}\dpi{100} _{12}^{26}\textrm{Z} ?

A. X và Z có cùng số khối

B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học

C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học

D. X và Y có cùng số nơtron

Câu 48: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca, Ba

B. Na, K, Ca, Be

C. Li, Na, K, Mg

D. Li, Na, K, Rb

Câu 49: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là

A. X2Y3

B. X2Y5

C. X3Y2

D. X5Y2

Câu 50: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca

B. Na, K, Ba

C. Li, Na, Mg

D. Mg, Ca, Ba

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com