Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 61: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron:1s22s22p63s23p4. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hidro của X là:

A. XO3 và XH2

B. X2O5 và XH3 

C. XO2 và XH4

D.  X2O7 và XH

Câu 62: Một nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 51. Vậy X là

A. Phi kim

B.  Khí hiếm 

C.  Kim loại

D. Không xác định được

Câu 63: Ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron, là 80, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Trong bẳng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố M thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIB

B. chu kì 4, nhóm VIIIA

C. chu kì 3, nhóm VIIIB

D. chu kì 4, nhóm IIA

Câu 64: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82 , số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Tổng số electron trong ion X3+ và X2O3 lần lượt là

A. 29 và 100

B. 23 và 70

C. 23 và 76

D. 26 và 76

Câu 65: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

A. AlN

B. LiF

C. NaF

D. MgO

Câu 66: Nguyên tử của nguyên tố X có 7 electron trong các phân tử lớp s, nguyên tử của nguyên tố Y có 10 electron trong các phân lớp p, nguyên tử của nguyên tố Z có 5 electron trong các phân lớp d. Ba nguyên X, Y, Z lần lượt là

A. Na, O và Cr

B. phương án khác

C. K, S và Cr

D. K, S và Mn

Câu 67: Cho các nguyên tố: M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. Y < M < X < R

B. M < X < Y < R

C. M < X < R < Y

D. R < M < X < Y

Câu 68: Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

A. _{9}^{19}\textrm{X},_{10}^{20}\textrm{Y}

B. _{14}^{28}\textrm{X},_{14}^{29}\textrm{Y}

C. _{6}^{14}\textrm{X},_{7}^{14}\textrm{Y}

D. _{18}^{10}\textrm{X},_{19}^{10}\textrm{Y}

Câu 69: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

A. ns2

B. ns2np1

C. ns1

D. ns2np2

Câu 70: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

A. Al

B. Ca

C. Cr

D. Na

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com