`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

3000 bài tập chọn lọc môn Hóa theo chuyên đề và dạng có lời giải chi tiết

Bài tập luyện

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có 4 lớp e  và có tổng số e ở phân lớp s bằng 7.Có bao nhiêu nguyên tố X  thoả nãm cấu hình trên:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2: Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của nguyên tố X  có cấu hình electron mà phân lớp ngoài cùng là 4s1.  Số trường hợp thỏa mãn X là:

A. 2   

B. 4   

C.  3   

D. 1

Câu 3: Cation M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d6. Anion X - có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4p6. Cấu hình electron của nguyên tử M và X ở trạng thái cơ bản lần lượt là

A. [Ar]3d9 và [Kr]5s1.         

B. [Ar]3d9 và [Ar]3d104s24p5.

C. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d104s24p5.  

D. [Ar]3d74s2 và [Kr]5s1.

Câu 4: Cho các hạt sau: Al, Al3+, Na, Na+, Mg, Mg2+, F-, O2-. Dãy các hạt xếp theo chiều giảm dần bán kính là

A. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+.

B. Al > Mg > Na > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+.

C. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Al3+ > Mg2+ > Na+.

D. Na > Mg > Al > F-> O2 - > Al3+ > Mg2+ > Na+.

Câu 5: X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit kiềm. Trật tự giảm dần tính khử của 3 nguyên tố trên là:

A. X, Z, Y

B. Y, Z, X

C. X, Y, Z

D. Z, Y, Z

Câu 6: Có các nhận định sau:

1) Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.

2) Các ion và nguyên tử: Ne , Na+ , F  có điểm chung là có cùng số electron.

3) Cấu hình electron của ion  29Cu+ là 1s22s22p63s23p63d94s1

4) Phản ứng xảy ra giữa kim loại và bột S đều cần phải có nhiệt độ

 5) Có  9  nguyên tố có cấu hình electron sau cùng là 4s2

Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10),  Na (Z = 11), S (Z = 16). Số nhận định đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 7: Hai phân tử nào sau đây đều có dạng lai hoá sp?

A. H2O và NH3

B. C2H2 và BF3

C. BeH2 và BeCl2

D. C2H2 và CH4.  

Câu 8: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp e ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự của lớp e). Có các nhận xét sau về R:

(1) Trong oxit cao nhất R chiền 25,33% về khối lượng;

(2) Dung dịch FeR3 có khả năng làm mất màu dd KMnO4/H2SO4, to;

(3) Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử;

(4) Dung dịch NaR không t/d được với dd AgNO3 tạo kết tủa.

Số nhận xét đúng là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 9: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

A. 0,185 nm

B. 0,196 nm

C. 0,155 nm

D. 0,168 nm

Câu 10: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực

B. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn

C. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3

D. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com