Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Học bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev là một kiến thức quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông. Các bạn học sinh đều phải học và ghi nhớ phần

Bài tập luyện

Câu 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất khí của nó với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 2 electron độc thân.

B. Phân tử RO2 là phân tử phân cực.

C. Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố R lớn hơn độ âm điện của nguyên tử nguyên tố hiđro

D. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử RO2 là liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 2: Tổng số hạt (e,p,n) trong một nguyên tử của nguyên tố X bằng 52 hạt .Nhận xét nào sau đây không đúng về X.

A. X là phi kim

B. X thuộc chu kì 3

C.  X tao được hợp chất ion với Na 

D. Hợp chất khí với H là H2X

Câu 3: Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất khí của nó với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 2 electron độc thân.

B. Phân tử RO2 là phân tử phân cực.

C. Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố R lớn hơn độ âm điện của nguyên tử nguyên tố hiđro.

D. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử RO2 là liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 4: Hãy cho biết dạng tinh thể trong các chất sau : NaCl.Al, kim cương và nước đá

A. Ion, kim loại, nguyên tử, phân tử

B. Ion, kim loại, phân tử, nguyên tử

C. Cộng hóa trị, kim loại, nguyên tử, phân tử

D. Phân tử, nguyên tử, cộng hóa trị, Vandervan

Câu 5: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ?

A. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

C. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Câu 6: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2 2s22p6 3s23p1. X có đặc điểm nào sau đây:

A. Tinh thể chất X có cấu tạo mạng lập phương tâm diện.

B. Đơn chất X có tính lưỡng tính.

C. Hiđroxit của X tan được trong dung dịch NH3.

D. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB.

Câu 7: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Cl có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Số phân tử MgCl2 tối đa có thể tạo thành là?

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 8: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 168O; 178O; 188O còn nito có 2 đồng vị bền 147N và 157N. Số  lương phân tử NO2 tạo thành từ các đồng vị trên là (biết NO2 có cấu tạo đối xứng)

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 9: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng:

A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB

B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA

C. X ở chu kì 3, nhóm VA

D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 10: Tổng số electron trên phân lớp p (ở trạng thái cơ bản) của hai nguyên tử nguyên tố X và Y là 15. X ở chu kì 3, nhóm VIA. Khi X tác dụng với Y tạo ra hợp chất Z. Nhận định đúng là 

A. X có độ âm điện lớn hơn Y.

B. Hợp chất với hiđro của Y có tính axit mạnh

C. Trong Z có 6 cặp electron chung

D. Các oxit, hiđroxit của X đều có tính axit mạnh

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com