Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ tế bào

Bài tập luyện

Câu 1: Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm khác nhau?

A. 12. 

B. 18.

C. 8.

D. 24.

Câu 2: Tiến hành lai giữa hai tế bào sinh dưỡng của cơ thể có kiểu gen AAbbDd với cơ thể có kiểu gen MMnn thì tế bào lai sẽ có kiểu gen là:

A. AbDMN. 

B. AAbbDdMN.

C.  AAbbDdMMnn.

D. AAbbDd.

Câu 3: Thể tam bội ở thực vật có thể được hình thành bằng cách nào trong số các cách dưới đây?

A. Gây đột biến ở hợp tử.

B. Lai giống.

C. Xử lý hạt giống bằng chất cônsixin.

D. Làm hỏng thoi vô sắc của tế bào ở đỉnh sinh trưởng của cây.

Câu 4: Tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử khuyết 1 NST?

A. 5.

B. 3.

C. 7.

D. 1.

Câu 5: Dựa vào sự kiện nào trong giảm phân để nhận biết có đột biến cấu trúc NST diễn ra:

A. Sự sắp xếp của các NST tương đồng ở mặt phẳng thoi phân bào trong kì giữa lần phân bào I.

B. Sự trao đổi chéo của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I.

C. Sự tiếp hợp của các cặp NST tương đồng ở kì đầu lần phân bào I.

D. Sự co ngắn đóng xoắn ở kì đầu lần phân bào I.

Câu 6: Dùng côsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội . Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho giao tử 2n, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa ở đời con là:

A. 1/36.

B. 8/36.

C. 18/36.

D. 5/ 36.

Câu 7: Sự rối loạn phân li một cặp NST tương đồng trong một tế bào xôma dẫn tới hậu quả:

A. Tạo ra thể bị bội khảm có 3 dòng tế bào là: 2n; 2n + 1; 2n - 1.

B. Tạo ra cơ thể có mọi tế bào đều mang đột biến số lượng NST.

C. Tạo ra cơ thể dị bội có bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào là: 2n + 1.

D. Tạo ra cơ thể dị bội có bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào là: 2n - 1.

Câu 8: Ở 4 dòng ruồi giấm có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số 2 là:

Dòng 1: A B F . E H G I D C K.        Dòng 2: A B F . E D C G HI K. 

Dòng 3: A B C D E . F G H I K.        Dòng 4: A B F . E H G C D I K.

Giả thiết dòng 1 là dòng gốc và mỗi lần đột biến xảy ra chỉ có một dạng, ở một vị trí thì các dòng mới đã tạo được ra theo trình tự nào sau đây là đúng?

A. Dòng 1 \rightarrow Dòng 3 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow dòng 2.

B. Dòng 1 \rightarrow Dòng 2 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow dòng 3.

C. Dòng 1 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow Dòng 3 \rightarrow dòng 2.

D. Dòng 1 \rightarrow Dòng 4 \rightarrow Dòng 2 \rightarrow dòng 3.

Câu 9: Loài cà độc dược, bộ NST là 2n = 24. Có thể dự đoán bao nhiêu thể tam bội có thể được hình thành:

A. 1.

B. 24.

C. 12.

D. 36.

Câu 10: Nếu quá trình giảm phân hình thành giao tử bị rối loạn, tất cả các cặp NST không phân li được. Xác suất xảy ra hiện hượng nào là lớn nhất.

A. Hình thành thể tứ bội hoặc thể không nhiễm.

B. Hình thành thể tam bội.

C. Hình thành thể ba nhiễm hoặc một nhiễm.

D. Hình thành thể một nhiễm hoặc thể không nhiễm.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com