`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 31: Một gen có 3000 nuclêôtit và T chiếm 30%. Đột biến điểm xảy ra làm cho gen sau đột biến dài 5100Ao và có 3599 liên kết hidro. Loại đột biến đã xảy ra là:

A. Mất cặp A-T.

B. Thêm cặp A-T.

C. Thay thế 1 cặp G-X bằng cặp A-T.

D. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

Câu 32: Chất 5-BU tác động gây đột biến gen loại:

A. Thay thế A-T bằng T-A.

B. Thay thế G-X bằng A-T.

C. Thay thế G-X bằng X-G.

D. Thay thế A-T bằng G-X.

Câu 33: Đột biến thay cặp NU này bằng cặp NU khác chắc chắn không gây hậu quả cho thể ĐB khi chuỗi pôlipeptit do gen đột biến mã hóa:

A. Bị thay 1 aa này bằng 1 aa khác.

B. Không làm thay đổi số, lượng ,thành phần và trật tự sắp xếp các aa.

C. Mất đi một vài aa.

D. Có một vài aa bị thay đổi.

Câu 34:

Giả sử 1 phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào một tế bào (A) ờ đỉnh sinh trường của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN. Trong số tế bào sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến (cặp A-T thay bằng cặp G-X) là:

A. 2 tế bào. 

B. 3 tế bào.

C. 4 tế bào.

D. 8 tế bào.

Câu 35:

Trên một đoạn ADN có 5 rơplicon hoạt động sao chép, trên mỗi rơplicon đều có 10 đoạn okazaki. Số đoạn primer (ARN mồi) đã và đang hình thành là:

A. 52.

B. 60.

C. 50.

D. 55.

Câu 36: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế:

A. Tổng hợp ADN, dịch mã.

B. Tổng hợp ADN, ARN.

C. Tự sao, tổng hợp ARN.

D. Tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

Câu 37: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây dây đột biến gen:

A. Adenin.

B. Timin.

C. Xitozin.

D. 5-BU.

Câu 38: Theo mô hình opêron LAC, nếu có một gen đột biến mất 1 trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?

A. Đột biến làm mất vùng vận hành(O).

B. Đột biến làm mất vùng khởi động( P).

C. Đột biến làm mất gen điều hòa.

D. Đột biến làm mất một gen cấu trúc.

Câu 39:

Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là

A. 50.

B. 51.

C. 102.

D. 52.

Câu 40:

Xét một phần của chuỗi polipeptit có trìrih tự axit amin như sau:

Met - Val - Ala - Asp - Gli - Ser - Arg

Thể đột biển về gen này có dạng:

Met - Val - Ala - Glu - Gli - Ser - Arg,...

Đột biến thuộc dạng:

A. Thêm 3 cặp nuclêôtit.

B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit.

C. Mất 3 cặp nuclêôtit.

D. Mất 1 cặp nuclêôtit.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com