`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 51: Một gen có chiều dài 0,408 micrômet và có A = 900, sau khi đột biến chiều dài của gen vẫnkhông thay đổi nhưng số liên kết hiđrô của gen là 2703. Loại đột biến đã phát sinh là.

A. thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X .

B. thêm một cặp nuclêôtit.

C. thay thế một cặp nuclêôtit.

D. mất một cặp nuclêôtit

Câu 52: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây gây đột biến gen:

A. Adenin

B. Xitozin

C. 5-BU

D. Timin

Câu 53: Đột biến mất một cặp nuclêôtit trên gen có thể do:

A. Acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp ADN.

B. Acridin chèn vào mạch khuôn của gen ban đầu. 

C. Do chất 5-BU trong quá trình nhân đôi

D. Acridin chèn vào mạch mới đang tổng họp ARN.

Câu 54: Một gen đột biến đã mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chình có 198 aa. Phân tử mARN được tổng họp từ gen đột biến nói trên có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt là 1:2:3:4, số lượng nuclêôtit trên phân tử mARN này là bao nhiêu?

A. 60A; 180U; 120G; 260X. 

B. 180G; 240X; 120U; 60A. 

C. 40A; 80U; 120G; 260X.

D. 240A; 180U; 120G; 60X.

Câu 55: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau: 

1. Bộ ba đổi mã của phức hợp Met- tARN (UAX) gắn bổ sung với codon mở đầu (AUG) trên mARN

2. Tiểu đơn vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh

3. Tiểu đơn vị bé của Riboxom gắn với mARN ở vị trí nhạn biết đặc hiệu

4. Codon thứ 2 trên mARN gắn bổ sung với anticodon của phức hệ aa1- tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu)

5. RIboxom dịch đi một codon trên mARN theo chiều 5->3'

6. Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi polipeptit là: 

A. 2-1-3-4-6-5

B. 1-3-2-4-6-5

C. 3-1-2-4-6-5

D. 5-2-1-4-6-3

Câu 56:

Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN ờ sinh vật nhân sơ ở chỗ: 

A. Cần năng lượng và các nuclêôtit tự do của môi trường

B. Có nhiều đơn vị nhân đôi và nhiều loại enzim tham gia

C. Hai mạch đều được tổng hợp liên tục.

D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Câu 57: Trong bảng mã di truyền của mARN có: mã kết thúc: UAA, UAG, UGA; mã mở đầu: AUG. U được chèn vào giữa vị trí 9 và 10 (tính theo hướng từ đầu 5'- 3') của mARN dưới đây: 5'- GXU AUG XGX UAX GAU AGX UAG GAA GX- 3’. Khi nó dịch mã thành chuỗi polipeptit thì chiều dài của chuỗi là (tính bằng axit amin):

A. 5

B. 8

C. 4

D. 9

Câu 58:

Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao? 

A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của ADN, trên đó làm khuôn mẫu sinh tống họp prôtêin

B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của một gen

C. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi tổng hợp được mARN đã loại bỏ các intrôn, các đoạn êxôn liên kết lại với nhau

D. Cả B và C

Câu 59:

Một gen đột biến đã mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 198 aa. Phân tử mARN được tổng họp từ gen đột biến nói trên có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt là 1:2:3:4, số lượng nuclêôtit trên phân tử mARN này là bao nhiêu? 

A. 60A; 180U; 120G; 260X

B. 180G; 240X; 120U; 60A.

C. 40A; 8GU; 120G; 260X

D. 240A; 180U; 120G; 60X.

Câu 60: Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN pôlimeraza

A. di chuyển ngược chiều nhau trên hai mạch của phân tử ADN

B. di chuyển theo sau các enzim xúc tác cho quá trình tháo xoắn và phá vỡ các liên kết hidro

C. di chuyển cùng chiều trên hai mạch của phân tử ADN mẹ

D. nối các đoạn okazaki lại với nhau thành chuỗi polinuclêôtit

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com