Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về kim loại

- Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn\n- Tính chất và ứng dụng của hợp kim\n- Một số khái niệm trong chương: cặp oxi hóa – khử, pin

Bài tập luyện

Câu 1: Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng:- X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy-  X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối- Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.X, Y, Z, T theo thứ tự là:

A. Al; Na; Cu; Fe    

B. Na; Fe; Al; Cu   

C. Na; Al; Fe; Cu 

D. Al; Na; Fe; Cu

Câu 2:  Quá trình xảy ra trong pin điện hóa Fe - Cu và quá trình xảy ra khi nhúng thanh hợp kim Fe - Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là

A. đều có khí H2 thoát ra trên bề mặt kim loại Cu.

B. kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học.

C. kim loại Fe chỉ bị ăn mòn hóa học.

D. kim loại Fe đều bị ăn mòn điện hóa học.

Câu 3: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn 

A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

B. kẽm đóng vai tròn anot và bị oxi hóa

C. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hóa

D. sắt đóng vai tròn catot và ion H+ bị oxi hóa

Câu 4: Cho các giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử

Cặp oxi hóa/ khử     M2+/M              X2+/X               Y2+/Y     Z2+/Z

E0(V)                      -2,37                -0,76                -0,13     +0,34

Pin có suất điện động chuẩn lớn nhất và nhỏ nhất là 

A. pin M - Z và pin X - Y

B. pin M-Z và pin Y-Z

C. pin X-Z và pin X-Y

D. pin X-Z và pin Y-Z

Câu 5: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dd CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trở) đều có đặc điểm chung là

A. ở catot xảy ra sự oxi hóa : 2H2O + 2e → 2OH+ + H2         

B. ở anot xyar ra sự oxi hóa : Cu → Cu2+ + 2e

C. ở catot xảy ra sự khử : Cu2+ + 2e → Cu

D. ở anot xảy ra sự khử : 2H2O →O2 + 4H+ + 4e

Câu 6: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

A. Ba, Ag, Au

B. Al, Fe, Cr

C. Mg, Zn, Cu

D. Fe, Cu, Ag

Câu 7: Khi điện phân NaOH nóng chảy ( điện cực trơ) tại anot xảy ra

A. Sự khử Na+

B. Sự oxi hóa ion Na+

C. Sự khử ion OH-

D. sự oxi hóa ion OH-

Câu 8: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a)  Fe3O4  (1:1)  (b) S và Zn (2;1)  (c)Zn và Cu (1;1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)   (e) FeCl2 và Cu (2:1)   (g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dung dịch HCl loãng , nóng là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 9: Phản ứng điện phân dung dich CuCl2 (với điện cực trơ) vả phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCI cỏ đặc điềm chung là

 

A. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl.

B. Ở catot đều xảy ra sự khử.

C. Phản ứng xảy ra kèm theo sự phát sinh dòng điện.

D. Đều sinh ra Cu ở cực âm  

Câu 10: Sự điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là

A. ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl-.

B. đều sinh ra Cu ở cực âm.

C. ở catot đều xảy ra sự khử.

D. đều kèm theo sự phát sinh dòng điện.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com