Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu hỏi số 11:

Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin thu được tripeptit mạch hở, trong đó tỉ lệ gốc của glyxin và alanin 2: 1. Hãy cho biết có bao nhiêu tripeptit được tạo ra?

Câu hỏi: 54870

Câu hỏi số 12:

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (Xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

Câu hỏi: 54868

Câu hỏi số 13:

Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit, Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu đươc 97,2 gam Ag. Giá trị của m là :

Câu hỏi: 54563

Câu hỏi số 14:

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

Câu hỏi: 54561

Câu hỏi số 15:

Hợp chất X có công thức tổng quát (CxH4Ox)n thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của x là n tương ứng là:

Câu hỏi: 54559

Câu hỏi số 16:

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam hợp chất X có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 30, sản phẩm tạo ra chỉ gồm 224 ml khí CO2 (đktc) và 0,18 gam H2O. Chất X vừa phản ứng được với NaOH, vừa có phản ứng tráng gương. Vậy X là:

Câu hỏi: 54558

Câu hỏi số 17:

Hòa tan 7,02 gam hỗn hợp gồm mantozơ và glucozơ vào nước rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu đượ 6,48 gam Ag. Phần trăn theo khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu hỏi: 54555

Câu hỏi số 18:

Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đượ 19,4 gam muối khan. Công thức của X là:

Câu hỏi: 54546

Câu hỏi số 19:

Cho các chất sau: C6H5 – NH2 (X); Cl – C6H4 – NH2 (Y); O2N – C6H4 – NH2 (Z); CH3 – C6H4 – NH2 (T). Chất có tính bazơ mạnh nhất là:

Câu hỏi: 54537

Câu hỏi số 20:

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu hỏi: 54519

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com