Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn xuất của hidrocacbon, polime

Câu hỏi số 21:

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol 1: 1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:

Câu hỏi: 51024

Câu hỏi số 22:

Cho 12,4 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch NaOH 0,15M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất khí Y làm xanh quỳ ẩm và dung dịch Z. Cô cạn Z rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 51012

Câu hỏi số 23:

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

Câu hỏi: 50906

Câu hỏi số 24:

Hỗn hợp G gầm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,1 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu đượ 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử  Y là:

Câu hỏi: 50902

Câu hỏi số 25:

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra bằng 2 lít dung dịch NaOH 0,5M ( D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với nồng độ là 3,21%. Giá trị của m là:

Câu hỏi: 50886

Câu hỏi số 26:

Cho m gam ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2. Oxi hóa m gam ancol này một thời gian, sản phẩm thu được (gồm anđehit, axit, ancol dư và H2O) lại cho tác dụng với Na dư thấy thoát ra 4,48 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Hiệu suất chuyển hóa ancol thành axit là:

Câu hỏi: 49921

Câu hỏi số 27:

Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenol clorua với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua trong X là:

Câu hỏi: 49889

Bài 28:

Đốt cháy hoàn toàn 0,324 gam hợp chất hữu cơ X(C, H,O) sản phẩm cháy dẫn qua bình chứa  380ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M ta thấy kết tủa bị tan một phần đồng thời khối lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 20ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì thu được kết tủa cực đại.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 47939

Câu hỏi số 2:

X có thể là CTPT nào sau?

Câu hỏi: 47940

Bài 29:

Chia 39,6 gam hỗn hợp rượu etylic và rượu A có công thức CnH2n(OH)2 thành hai phần bằng nhau. Lấy phần thứ nhất tác dụng hết với Na thu được 5,6 lít H2 ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn phần thứ 2 thu được 17,92 lít CO2 ở đktc.

Câu hỏi số 1:

Số PTHH xảy ra là?

Câu hỏi: 47933

Câu hỏi số 2:

Tìm CTPT rượu A.

Câu hỏi: 47934

Bài 30:

Chia hỗn hợp A gồm 1 rượu có công thức dạng CnH2n+1OH với 1 axit có công thức dạng CmH2m+1COOH thành 3 phần bằng nhau:

-Phần 1: Tác dụng hết với Na dư thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc)

-Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 g CO2

-Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được 5,1 g este có CTPT là C5H10O2 (hiệu suất phản ứng este hóa là 50%)

Câu hỏi số 1:

Nếu rượu dư, hãy xác định CTPT của axit và rượu?

Câu hỏi: 45966

Câu hỏi số 2:

Nếu axit dư, hãy xác định CTPT của axit và rượu?

Câu hỏi: 45967

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com